Hírek, bejegyzések
Interjú Debórával

Talán az első lépés ezt elolvasni...

Kedves Látogatónk, a 2003.-ban Debórával készült interjú szövegének olvasása átfogó képet ad a Manduria-i Mária jelenések 10 évéről.

A Szűzanya születésnapja

Megtudtuk a pontos dátumot.

A kiemelt katolikus főünnepek egyike Kisboldogasszony ünnepe, szeptember 8.-án. De...

Köszöntjük kedves Olvasóinkat

Kedves Olvasónk!

 

Nagyon nagy öröm számomra, hogy a Manduria-i Mária jelenések és Jézus belső beszélgetései Debórával immár mindenki számára elérhető közelségbe került.

Nem is a manduriai üzenetről lenne szó, ha az ötödik (eddig az utolsó kiadott) kötetben nem találkoznánk ál­landóan a felhívással: kezdjük el újból buzgón imádni az Oltáriszentséget.

Azon túl, hogy aktívan rész veszünk a Szent Áldozat­ban, és a lehető legméltóbb módon vesszük magunkhoz úgy lélekben, mint viselkedésünket illetően a Szentségi Jézust, a Szeretetet, az Oltáriszentség Szüze arra buzdít minket, hogy a kultusz más elemeiről se feledkezzünk meg, és időzzünk hosszasabban a Szent Tabernákulum előtt, az Eukarisztiát imádva. Biztosítani szeretne ben­nünket arról, hogy mekkora közbenjáró és engesztelő ereje van azoknak az Ő imáival és a mennyei szentek imáival egyesült imáknak, amelyeket szeretettel mondunk el Előtte, a végtelen Isten előtt, aki szeretetből lett a mi rabunk.

 

Az Oltáriszentség Szüze az örök élet felé haladó Egy­ház aggódó Édesanyja is.

don renzo del fante

 

Az „Oltáriszentség Szüze" olyan elnevezés, amely lel­kesedésünknek egy immár kihűlt horizontját világítja meg, amelyet szó szerint a földbe tiport a vérszomjas „vadállat", aki titkos fegyverével, a materializmussal min­denkit és mindent bekebelez.

Mons. jean marié puamoutier

 

1999. május 20.

Ma hét éve szólt hozzám először Jézus belső párbeszéd útján.

J.: "Dicsérd, dicsérd és dicsérd a csodálatra méltó asszonyt, gyönyöreim ládáját, ki eszembe juttatja a Testemmel és Véremmel pecsételt szövetséget! Ő a Lélek Szent és Szeplőtelen Jegyese, az Oltáriszentség Szüze, mivel Őáltala épül majd fel Országom az én bátor fiaim szívében, akik már várnak Rám!"

 

1999. június 23.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága, szeretett gyermekeim! A kegyelemnek ebben az órájában közeledjetek Szeplőtelen Szívemhez!

Kicsikéim! Én azért jövök el közétek, hogy fokozato­san változtathassatok életeteken és megfosszátok ellen­ségemet annak lehetőségéről, hogy ő uraljon bennete­ket! Ó, kicsinyeim, az Egyháznak újból ragyognia kell, a ti küldetésetek pedig hozzá kapcsolódik, hiszen a föld min­den részén ti vagytok az Egyház; mindannyian lüktető szí­rek vagytok Krisztus Misztikus Testében! A ti Társmegváltó Anyukátok vagyok, az Oltáriszentség Szüze, akinek szívében Jézus megpihen és arra kérlek benneteket, hogy forduljatok az Atya Istenhez az Ő Fia Szeretetteljes és édes Szívén át imákkal és bűnbánattal, Nemzetetekért!

Drágáim, ne távolodjatok el Jézus Szentélyétől (az Egyháztól), melyben ő a megszentelő Lélekkel együtt él és működik.

A ti áldozataitokra bízom Pápámat, a Fehér Vértanút.”

 

2000. február 16.

Egyedül imádkozom, amikor a három fénygömb jel­zi, hogy fel kell készülnöm a Mennyei Úrnő fogadására. A Szűzanya ezúttal Szent Mihály Arkangyallal együtt je­lenik meg. Az Angyal Tőle balra áll, valamivel hátrébb.

„Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Leányom, gyerünk, éledj fel ebből a bizalmatlan, le­mondó állapotból! Éppen ez az az idő, amelyet oly sok próféta és szent megálmodott!119 Arra kérlek, tarts ki az imádságban és az áldozatos munkában, mert az Atya ter­ve valósul meg manduriai Jelenésemen át!

Kevesen, nagyon kevesen értették meg, és fogadták el, hogy eljöttem erre az áldott földdarabra, s ezért sokan elbátortalanodtak! Nézd, leányom, neked nem szabad el­hervadnod, hiszen te látsz Engem, és hallod anyai szavai­mat! Az Oltáriszentség Szüze nem fog elhagyni bennete­ket, gyermekeim! Ajánljátok a megaláztatásokat, amelye­ket átéltek, Isteni Fiamnak, hogy megszabaduljatok attól az őrült zavarodástól, amely a földön úrrá lett! A Nemze­ted súlyos bűnnel szennyezi be magát, ha felforgatja majd a család természetes rendjét!

Már beszéltem neked arról, hogy egy különleges csa­pástól mentelek majd meg titeket, de az ember nem akar többé együttműködni Istennel, ezért hamarosan kitör az Úr haragja. A manduriai Jelenésem, melyet a „legvitathatóbbnak" mondanak, nagy dicsőséget fog szerezni az Atya Szívének az által az engesztelés által, amely a kis kápolná­ból emelkedik majd az Égre! Én meg szeretném menteni Olaszországot és a világot! Maradj meg Isten békéjében, kislányom!"

D. „Viszontlátásra, édes Anyukám!"


119 előre látott és megízlelt