Hírek, bejegyzések
Interjú Debórával

Talán az első lépés ezt elolvasni...

Kedves Látogatónk, a 2003.-ban Debórával készült interjú szövegének olvasása átfogó képet ad a Manduria-i Mária jelenések 10 évéről.

A Szűzanya születésnapja

Megtudtuk a pontos dátumot.

A kiemelt katolikus főünnepek egyike Kisboldogasszony ünnepe, szeptember 8.-án. De...

Köszöntjük kedves Olvasóinkat

Kedves Olvasónk!

 

Nagyon nagy öröm számomra, hogy a Manduria-i Mária jelenések és Jézus belső beszélgetései Debórával immár mindenki számára elérhető közelségbe került.

AZ EUKARISZTIA SZÜZE

 

A VILÁG ZARÁNDOKA

 

 

Franciaország: Párizs

 

Őszinte szívvel mondunk köszönetet és áldjuk az Eukarisztia Szent Szüzét: Szent Képe jóvoltából családunk számos kegyelemben részesült. Ezek közül a legfonto­sabb fiunk Patrick teljes gyógyulása. Már nagyon régen súlyos gyomorbajban szenvedett.

 

Marié et Girard De Va Ghers

 

 

Mauritius-szigetek

 

A Szeretetmozgalom kedves Terjesztői!

Örömmel tudathatom veletek, annak ellenére, hogy sok szekta üldözött minket és akadályozta találkozásun­kat az Eukarisztikus Jézussal, megvalósult az óhajunk: lét­rejött az a csoport, amely az Eukarisztia Szűzéhez imád­kozik. Szűz Mária Debórával üzent tanácsait követve plé­bánosunkkal együtt elkezdtük a gyakori imádkozást és engesztelő virrasztást. Mi már tapasztaljuk a kenet hatásá­ra bekövetkező gyógyulás első jeleit.

Mondok néhány esetet:

-   Egy gyógyíthatatlan betegségben szenvedő asszony, betegségének utolsó stádiumába érve, megkente magát az Áldott Olajjal. Az egészségi állapota javult, nem halt meg (ahogyan az orvosok jósolták), hanem ma is él ... normálisan!

-   Egy kisfiú, akinek súlyos légzési zavarai voltak, újra részt vehet az iskolai játékokban.

-   Fiatalok, katolikusok és nem katolikusok vegyesen, miután megkenték magukat a Szent Olaj Szüzének olajá­val, megkeresztelkedtek, és a jámborság e szép formáját elterjesztették családjuk körében. Debóra értékes imái következményeként apostoli küldetésem szárnyra ka­pott.

 

Jean Louis Ghiutton

 

Lengyelország

 

Kedves barátaim az Úrban! Svata vagyok, egyetemen tanítok. Amikor első alkalommal kértem tőletek, hogy küldjétek információt a manduriai jelenésről, és 9 csepp áldott Olajat, nem hittem, hogy az Eukarisztia Szent Szü­zének egyszerű képmása segítségével szemtől szemben találom magam Istennel. Lassanként megváltoztak napja­im, még a tanítványaim is megkérdezték tőlem, mi ennek a változásnak az oka. Ma, néhány hónappal az után, hogy az Oltáriszentség Jézus Krisztusa megadta nekem a meg­bocsátás és Hozzá emelkedés örömét, kijelentem: teljes a lelki gyógyulásom! Az út hosszú, de az Isteni Szeretethez intézett imáitok segíteni fognak nekem. Hamarosan el­kezdem lehetőleg az összes manduriai Üzenet lengyel nyelvre való fordítását.

 

Svata Zwetoina

 

 

Afrika: Ruanda

 

A Szeretetmozgalom kedves Testvérei! Üdvözletét küldi egy Kikaly-i plébánia. Előre is kö­szönjük az apostoli küldetésről szóló anyagokat és a szobrot, amit elküldtetek nekünk. A gyermekeink el van­nak ragadtatva a Miasszonyunk Áldott Olajának hatásai­tól. Néhány nap múlva püspökünk rendelete szerint, aki már régen szeretett volna egy Eukarisztia Szüze képmást, kezdetét veszi itt nálunk a Peregrinatio Mariae (Mária-za­rándoklat). Az ima közösségében:

 

Marcel Bioko

 

 

Latin-Amerika: Uruguay

 

Drága, kedves Debóra, Jézus és Mária Szent Szíve áld­jon meg téged!

Sally nővér vagyok, és nem tudom, emlékszel-e még rám, nemrég írtam neked, hogy járj közbe a mi vallási kö­zösségünkért és az én egészségügyi problémáim miatt. Te hamarosan az Eukarisztia Szüzét ábrázoló kis szob­rocskát küldtél nekem, amelyet én körbe adtam a nővé­reknek. Csodálatos volt ennek az egyszerű és kegyelmes „zarándoklatnak” a hatása! (így hívjuk mi). Salvator Atya hívei között osztogatja a kenet olaját és túl hosszú lenne mindazokat a csodás dolgokat elmesélni, amik megtör­ténnek. Megköszönnéd a Szűzanyának a nevemben? Mondd meg Neki, hogy mindent el fogok követni, hogy népszerűsítsem az Ő Eukarisztia Szüze elnevezését. To­vábbra is folytatjuk a családok megáldását és az Imádság-Tűzhelyet is megvalósítjuk, hogy az Úr küldjön ne­künk elhivatottságot, hogy szavakkal hirdethessük. A szí­vemben hordozlak. Ölellek.

 

Sally nővér

Maria del Crocifisso

 

Belgium

 

Nagyon jól ismerem az Oltáriszentség Szent Szűzét, mert egy medálon lévő képmása megszabadította csalá­domat egy immár három generáció óta sújtó rontástól Gyakran imádkozom a „Mária, az Áldott Olajfa Anyja... „-t. és nagyon sok kegyelemben van részem. Köszönetemet küldöm neked, Debóra, drága nővérünk az Úrban, imád­ságaidért és a szenvedéseidért, amikkel megkönnyíted az Atyaisten által nekünk adottakat. Elkötelezett hívetek:

 

Ricard Bulevor

 

 

Afrika: Elefántcsont-part

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Öt gyermek anyja vagyok. Bizonyosan nem csodálkoz­tok, ha azt mondom, Áldott Olaj-küldeményeteknek már megnyilvánultak igen különös hatásai, melyek az én véle­ményem szerint megdöbbentőek. Sokan ismerik már ha­zánkban az Istenanya természetfölötti segítő erejét, me­lyet Manduriában meg lehet tapasztalni, és el vagyunk tőle ragadtatva. Amióta egy neves svájci lap igen terjedel­mesen beszámolt róla, itt nagy az igyekezet, hogy kis oltá­rokat emelhessenek Annak, aki arra méltat minket, hogy megjelenjen Pugliában, és nemcsak Olaszország lakói­nak, hanem mindannyiunknak a világon. Isten áldjon meg benneteket azért, amit csináltok, az égi Szentek há­lálják meg áldozataitokat!

 

Madame Anne Marie de Briou

 

Afrika: Benin - Porto Novo

 

Drága testvéreim, köszönöm nektek imáitokat és az Eukarisztia Szüzének olajából eredő jótéteményeket. Szeretnék nektek egy kis segítséget nyújtani mindahhoz, amit tennetek kell. Végtelen sok köszönet!

 

Ennek hiteléül:

Valery Bocard

 

 

Amerika: New York - Észak Bellmore

 

Drága testvéreim és Mária gyermekei! Fizikai értelem­ben távoli, de az imák és a mély hit jóvoltából, mely az Eu­karisztia Szüzéhez köt bennünket, lelkileg közeli helyről írok nektek. Sajnos, a világ eltávolodott Istentől, és pusz­tán azokért az élvezetekért él, amelyeket minden helyzet­ben lehet találni. Az ember egyedül érzi magát és beteg­nek. Amióta egy kanadai hölgy jóvoltából tudomásomra jutottak Szűz Mária kegyelmei, amiket Olaszországban ad, elhatároztam, hogy az Eukarisztia üzenetét terjesztő központot fogok létesíteni. Rögtön olyan csodálatos em­berek közé kerültem, akik akár egyedül is képesek tanúsí­tani a manduriai eseményeket. Én személy szerint aláírá­sommal támogatom a Szeretet Művét, mindazokkal szemben, akik hőn óhajtják a hatalmat, és azt tervezik, hogy a kis Kápolnát, melyet nagy áldozatok árán együtt építettünk, romba döntsék. Imádkozni fogok mindannyi­atokért, áldásért könyörgök Istenhez.

 

Florinda Robby

 

 

Románia: Kolozsvár

 

Kedves Debóra, megkaptam az Eukarisztia Szüze c. la­pot, és köszönöm neked. Egy barátnőmet meggyógyítot­ta az Áldott Olaj, a vállán volt beteg a bőre. Mások is meg­gyógyultak a csodálatos kenet által, bár közülük néhány­nak a lelke volt beteg. Köszönöm! Békesség!

 

Maria Signirean

 

 

Franciaország: Toulon - Le Fou de Bassan

 

Tisztelt testvéreim, béke veletek!

Tanúságot kell tennem a Szent Olaj csodálatos hatásá­ról.

A ti Szeretetmozgalmatoktól kaptam 1999. 02. 20-án egy kis darab áldott Olajjal átitatott vattát. Rögtön beletet­tem egy liter olívaolajba, ahogyan azt a Szűzanya taná­csolja üzeneteiben Debórának, és elkezdtem megkenni magam vele. Február utolsó vasárnapján épp lefekvéshez készültem, amikor végigsimítottam a nyakamat, és éles fájdalmat éreztem a torkomban. A fájdalom okát keresve megéreztem a bőröm alatt, a torkomban, egy babszem formájú dudort, ami érintésre fájt. Kedden, 1999. 03. 02-án elmentem az orvoshoz, és ő megállapította: cisztáról van szó. A sürgősen elvégzett ultrahangos vizsgálat so­rán még három csomót is felfedeztek a ciszta mellett. Az orvosom nagyon megijedt, és azt tanácsolta, menjek el egy szakorvoshoz.

1999. 03. 18-án a szakorvos rendelőjében, miközben a várakoztam, eszembe jutott a Szent Olaj. Egy keresztet rajzoltam a testem beteg felületére, és folyamatosan mas­szíroztam a kenettel, miközben imádkoztam is. Az orvos, akihez mentem, figyelmesen elolvasta a háziorvosom le­velét, és aztán szemügyre vette az ecográfiát is. A vizit alatt jobbról is, balról is megvizsgálta a torkomat, jó tíz percen keresztül: nagyon meg voltam ijedve. „Asszo­nyom, mondta, Önnek nincs se cisztája, se csomója.” Ó, nem tudom kifejezni a meglepetésemet és örömömet! Rögtön azt mondtam az orvosnak „Istenem, az Eukarisztia Szüze meggyógyított.”

Mindmáig köszönettel tartozom a Szűzanyának és az Úrnak a közbenjárásukért. A sógornőm, aki Londonban lakik, szintén szeretne a Csodálatos Olajból.

 

Ennek hiteléül

 

Madame Xiberras Maária

 

 

Olaszország: Lazio – Tivoli

 

„1996. május 23-án a körmenet alatt Debóra mellett haladtam. Amint az égre emeltem a szemem, láttam, hogy a nap három gömbbé alakult, s közeledett felénk, és egy hatalmas, aranyszínű keresztet is láttam.”

 

Ennek hiteléül

Carmelina Nappi

Bagno di Tivoli (Roma), Via Cesare Augusto 75.

 

 

Puglia – Taranto

 

„1994. április 23-án kíváncsiságomtól vezetve elmen­tem a „Celeste Verdurá”-ba. A körmenetben lépdelve, 18.55-kor mindenféle védelem nélkül sikerült a napba néznem. Láttam, hogy lüktet, és a közepében pedig egy alakot véltem felfedezni, melyet szívem szerint a Szűz­anyának mondanék. A csoda láttán esedezve kértem a Szűzanyát, adja vissza a hitemet, melyet elveszítettem. Másnap, nagyon sok idő után, úgy éreztem, be kell tér­nem a templomba, hogy a Gyónás és az Áldozás Szentsé­géhez járuljak. És így, a „Celeste Verdurá”-ba járva, visszanyertem hitemet, melyet a gondjaim miatt teljesen elve­szítettem.”

 

Ennek hiteléül

 

Apollonia Bisignano

S. Giorgio J. (Taranto) - Via Mantegna 1.

 

 

„Én, alulírott, Agnese De Sarlo, manduriai lakos, szellemi képességem teljes tudatában kijelentem a következőket:

1994. február 20-án vasárnap hajnalban azt álmodtam, hogy a Lourdes-barlang közelében voltam. Odamentem Bernadette-hez, aki a Szűzanya szobra előtt térdepelt. Úgy tűnt, mintha Bernadetté élne. Megfordult és rám né­zett, én megfogtam a kezét és arra kértem, járjon közbe a Szűzanyánál a családom érdekében. Kedvesen rám né­zett, majd ezt mondta: „Fordulj Debórához: az ugyanaz!”

A Celeste Verdurába mentem, ahol a Madonnával és sok hívővel részt vettem egy engesztelő körmenetben: az ég szürke volt, esett egész héten és egy kicsit nehézkesen haladtunk.

Nem emlékszem a Kálvária melyik stációjánál, csodák csodájára felbukkant a nap, nagyon erősen, de mégsem vakítóan sütött. Mindannyian a napra szegeztük tekinte­tünket, a barátnőmmel megállapítottuk, hogy saját ten­gelye körül forog, de a legfurcsább az volt, hogy a köze­pében a Szűzanya alakját lehetett látni.

Az egész csak néhány percig tartott, de gyönyörű volt, és leírhatatlan örömmel, boldogsággal töltött el bennün­ket.

Mindaz, amit írtam, megfelel a valóságnak, amennyi­ben, mint mondtam, szellemi képességeimnek teljes tu­datában vagyok.

 

Ennek hiteléül

 

Agnese De Sarlo

Manduria, 1994. február 25.

 

„Alulírott, Maria Matilde Cassano, Sant'Angelo dei Lombardi-i (Avellino) lakos, S. Janni kerület, kijelenti:

A Jelenés Kápolnájában, egy ima alatt Debóra egyszer-csak mindenkit megkért, hogy menjen ki. Még nappal volt, és a lemenő napot néztem. Láttam felénk közeledni és lüktetni.

Nem sokkal ezután egy hatalmas szív formálódott köré. Mindez nagyon sokáig tartott.”

 

Ennek hiteléül

 

Maria Matilde Cassano Manduria 1995. December 13.

 

 

Liguria – Imperia

 

Drága Debóra, Andrea vagyok, és sok-sok hónap után, most végre elhatároztam, hogy írok neked, remélem, megkapod levelemet. Az utóbbi hónapban elolvastam, és sokat gondolkodtam a Szent Szűz (Mi Anyánk) és Jézus üzenetein, melyeket te és a Szeretetmozgalom jutattatok el hozzám, ide, a börtönbe. Ahogy lassan olvasgattam a „Az Élő Isten Kinyilatkoztatott Bölcsességé”-t, nagyon sok mindent megértettem, de leginkább azt, hogy te mennyit szenvedsz, és min mész keresztül, más emberek gonosz­sága miatt. Ez a három kincs hatalmas változást hozott, főleg abban, hogy megnyissam szívemet Jézusnak és Má­riának, oly annyira, hogy húsvét napján meggyóntam, és a mise alatt magamhoz vettem Krisztus Testét. Attól kezd­ve minden vasárnap áldozok, így mondok köszönetet szí­vem összes szeretetével Jézusnak. Debóra, azt kell mon­danom, hogy az Égi Mamához szóló imáid valósággal vis­szaadták az életemet, az életkedvemet, de leginkább a ha­talmas hitet. Tudnod kell, hogy tavalyig, a stressz, a meg­próbáltatások és a kihallgatások következtében az egyet­len rögeszmém az öngyilkosság volt, de neked köszönhe­tően most újra megvan bennem az erő, ami előre visz, amivel le tudom küzdeni az élet legnehezebb pillanatait, ahogyan az Égi Mama is mondja: „Semmi sem árthat nek­tek, ha bíztok bennem.” És én rábíztam lelkemet az Eukarisztia Szüzére. Nemrég elkövettem életem egyik nagy hi­báját, elkezdtem Jehova tanúi közé járni. Aztán elolvas­tam a te „Kinyilatkoztatásaidat”, és szakítottam az összes kitalációjukkal. Most csak egy imádságot kérek tőled. Sok szeretettel üdvözöl:

 

P. Andrea

 

 

Veneto: Velence

 

Kedves Szeretetmozgalom! Békesség és Öröm! Francesco testvéretek drága üdvözletét küldi. „Az Élő Isten Ki­nyilatkoztatott Bölcsessége” c. igen értékes könyv harma­dik kiadásának alkalmából megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem Isten Anyjának a nagy jótéteménye­ket, melyeket a lelkeknek nyújt, a Szent Olaj kenetének segítségével, melyet szívéből ajándékoz nekünk.

 

Francesco testvér Camaldolo Fullo

(Kapucinus)

 

 

Trentino – Mori

 

Igen tisztelt és kedves Debóra, óriási örömmel tudat­hatom Önnel az annyira várt első unokám, Francesco megszületését, akit én sokszor az imáimba foglaltam. Egészséges és szép. Köszönöm az Úrnak és a Szűzanyá­nak, akik a lányomnak ajándékozták őt. Sok-sok köszönet az imáiért és a szenvedéseiért, melyeket Jézusnak ajánl a nevünkben, és igen-igen fájdalmas úton halad feléje.

Elismeréssel, forrón öleli:

 

Rosetta Bellarini

 

Veneto – Verona

 

Kedves Debóra kisasszony, fejembe vettem, hogy ha­mar írok önnek. A 30.-i levelem után (tehát Nagyszomba­ton és Húsvétvasárnap), a nővérem visszatért kómás álla­potából, egész bizonyosan a Szűzanya közbenjárásának köszönhetően.

Ezzel egyidejűleg az agyának egyik felét sújtó ischemia tünetei csodálatos módon múlóban vannak. További imát kérek, hogy nővérem teljesen felépüljön, Isten aka­rata szerint.

 

Aldo Girardi