Hírek, bejegyzések
Interjú Debórával

Talán az első lépés ezt elolvasni...

Kedves Látogatónk, a 2003.-ban Debórával készült interjú szövegének olvasása átfogó képet ad a Manduria-i Mária jelenések 10 évéről.

A Szűzanya születésnapja

Megtudtuk a pontos dátumot.

A kiemelt katolikus főünnepek egyike Kisboldogasszony ünnepe, szeptember 8.-án. De...

Köszöntjük kedves Olvasóinkat

Kedves Olvasónk!

 

Nagyon nagy öröm számomra, hogy a Manduria-i Mária jelenések és Jézus belső beszélgetései Debórával immár mindenki számára elérhető közelségbe került.

 

EGY IFJÚ SZÍV MEGTÖRHETI A GONOSZ HATALMÁT

 

Nem félek attól, hogy azt válaszoljam a Szeretetmozga­lom tagjainak: „én hiszek Debórának".

Miután néhány év alatt alaposan megismertem ennek a fiatal lánynak a személyiségét, és láttam, milyen mélysé­ges alázattal és tisztelettel viseltetik az Egyház hierarchiája iránt, semmi kétségem sincs bizonyságtétele spontane­itása és őszintesége felől.

Krisztus isteni Szívében bizonyára nem foglal el jelentősebb helyet, mint bármelyikünk, de az isteni kegyelem működésében nagy valószínűséggel fontosabb szerepe van, mint gondolnánk.

Sokat gondolkoztam, mielőtt a nevemet közzétettem volna ezzel a szöveggel kapcsolatban, amelynek már nagy visszhangja van az egész világon - gondoljanak csak bele, hogy néhány nappal ezelőtt német nyelven olvastam részleteket a Kinyilatkoztatott Bölcsesség-ből - de kénytelen voltam egy testvéri jó barátom, sőt, mi több: idő­sebb püspök testvérem kitartó unszolásának engedni, és határozott véleményt alkotni az üggyel kapcsolatban.

Ez kétségkívül sok negatív visszhangot és kritikát vált majd ki; de bizonyságtételemet szükségesek látom, miután figyelmesen végigolvastam ezt a könyvet és az előző köteteket, a szerző megjegyzéseivel együtt, melyek tisztázzák azokat a pontokat, ahol egyébként homályos, félreérthető és támadható lenne a szöveg.

Úgy éreztem, ezzel tartozom a Szentléleknek, aki látszólag gyenge és haszontalan eszközöket választ ki, hogy kinyilvánítsa erejét.

Láttam e lány személyét körülvevő fényt és árnyékot gyanánt, de azt is észre kellett vennem, hogyan próbál fiatal kora ellenére állandóan, fáradhatatlanul jót tenni, még azokban a gyakori, nehéz percekben is, amikor egy­szerű tapasztalatát úgy állítják be, mint a termékeny fan­tázia regényes szüleményét.

Nekem hitelesnek tűnik a szóban forgó „Szeretet Műve", amelyet többször elutasítottak, épp azoknak a csökönyös közreműködése miatt, akik nem haboztak könnyelmű ítéleteket hozni, hogy Debóra bátorságát és hűségét úgy mutassák be, mint egy szektavezér veszélyes manipulációját.

Az a lány, akivel több alkalommal találkoztam, és akit többször gyóntattam, az előbbiekkel kapcsolatban csu­pán ennyit válaszolt:

„Amikor az illetékes Hatóságok megvonják tőlem a szólás jogát, imádkozom és együtt sírok a Szeplő­telen Szűz Mária könnyeivel, aki állandó támaszom a küldetésem során."

Nem tagadom, hogy szeretném felülvizsgálni a helyi egyházkerület véleményét. Addig azonban, amíg ez meg nem történik, nem kívánom személyes beavatkozásomat önkényes kanonizációként feltüntetni és a fiatal lányt túl­zottan védelmezni.

Csupán szerettem volna kifejezni véleményemet, mely egy elmélkedő olvasás eredményeként alakult ki.

Mons. gerard von mayer, teológus

 

A MENYASSZONY... AKIT A LÉLEK KÜLDÖTT

 

Miután bizalommal fogadtam Isten Lelkének átütő erejét Az Élő Isten Kinyilatkoztatott Bölcsessége című könyv legújabb kötetében is - ez a sorozat az Úr kegyel­mét jelképezi az egész Egyház számára, és csillagként ra­gyogja majd be a Millenniumot - én, mint a Katolikus Egyháznak teljesen szabad és az Elöljáróságnak engedel­mes papja szeretném feltárni Önök előtt egyéni összegzé­semet.

Véleményem szerint a kérdéses szöveg megindító mondatait nem a mindenütt kifogásokat kereső racionalitással, hanem azzal az elmélyültséggel kell olvasnunk és átgondolnunk, amely képes bennünket közelebb hozni Istenhez.

Isten Akaratának ezt a párbeszédes megnyilvánulását egyáltalán nem szabad a világ szellemével veszélyeztet­nünk, amely folyton félreértéseket szül, mert mindent tu­dományos evolucionizmussá akar átalakítani.

A jelenleg ránk zúduló kegyelemözön szellemi örökségét (én ezt a szót használnám inkább az esemény szó helyett) felfedezhetjük abban az állandó munkában, me­lyet a Szűzanya az egész világon véghezvisz, mintha egy szent mozaikot rakna össze, és közben kijelöli számunkra az utat: a keresztény család egységének útját, mely a szövegben különösen nagy hangsúlyt kap.

Az egész emberiség a részese lesz - még ha indirekt és tudattalan módon is - annak a szellemi tapasztalatnak és történetnek, amelyet a keresztény nép egyik fiatal leánya él át Szűz Mária vigyázó, anyai tekintete előtt, aki az „Eukarisztia Szüze", az „Örök Kenet Forrása" néven jelenik meg előtte.

Mindazok, akik egyszer elérnek átmeneti és valódi lé­tük csúcsára, nem tagadhatják, hogy a nagy egyéni és koz­mikus katasztrófa oka elsősorban az, hogy az emberiség Krisztust saját eszményi kereszténység-képére redukálta, ez pedig hatalmas rabszolgasághoz és a fokozatos érték­vesztéshez vezetett.

Egy olyan teremtményben való „ideális" megnyilvánu­lása által, aki alázatosan öleli magához az önmegtagadást és fogadja el a Megmentő akaratát, küldi el a Mester a fé­nyét a keresztény szekularizmus sötét éjszakájába, és ké­szíti elő Egyházát a megújulásra.

E sorok írójának nem célja, hogy saját véleményét elé­be helyezze azoknak a jövőbeli és közvetlen értelmezé­seknek, melyeket tapasztaltabb teológusok, minden bi­zonnyal helyes kritériumok alapján tesznek, de az a véle­ményem, hogy a Művet apró tökéletlenségei is hitelessé teszik.

Isten atyai gondviselésének szeretetteljes válasza ez Manduriában egy magán-kinyilatkoztatásban. Itt a kedve­ző lehetőség, hogy végre határozottan elfogadjuk az Égiek üdvözítő terveit.

Jézus, azaz az Áldott Olajfa Édesanyjának engesztelő seregét nem tudom nem összhangban látni azzal az en­gesztelő Áldozattal, melyet ugyanaz a Közvetítő (Mária) kért az emberiségtől a kegyelmekben gazdag Cova d'Iria-ban, Fatimában.

 

Mons. BRIAN O'DOWN, mariológus