Hírek, bejegyzések
Interjú Debórával

Talán az első lépés ezt elolvasni...

Kedves Látogatónk, a 2003.-ban Debórával készült interjú szövegének olvasása átfogó képet ad a Manduria-i Mária jelenések 10 évéről.

A Szűzanya születésnapja

Megtudtuk a pontos dátumot.

A kiemelt katolikus főünnepek egyike Kisboldogasszony ünnepe, szeptember 8.-án. De...

Köszöntjük kedves Olvasóinkat

Kedves Olvasónk!

 

Nagyon nagy öröm számomra, hogy a Manduria-i Mária jelenések és Jézus belső beszélgetései Debórával immár mindenki számára elérhető közelségbe került.

 

 1999. február 23.

 

A Szűzanya szürke ruhát és bőrből készült sarut visel. Rengeteg fény árad belőle, de úgy viselkedik, mint aki különösen nagy bűnbánatot tart. Így szólít meg:

 

 

„Dicsértessék Jézus Krisztus Szentséges Neve!

Drága gyermekeim, jöjjetek az Úr elé szívemen át, mely azt az Üdvözítő Tervet valósítja meg a földön, amit már sok évvel ezelőtt bejelentettem nektek. Elvittelek benneteket kertembe, hogy megmutassam a fény útját, s feltárjam Isten Szeretetének rejtélyeit a ti életetekben.

Azért a sok-sok bűnös gyermekért jövök, akik földi látogatásaim idején távol maradtak Anyai hívásomtól.

Én a Szentlélek segítségével ezen a helyen forrást Fakasztottam: a kegyelmek és különleges gyógyulá­sok forrását; most pedig elérkezett az idő, amikor Eukarisztikus Üzenetemnek minden embert egybe kell gyűjtenie, hogy lélekben újjászülessenek."

D. „Anyám, ma újból Neked szentelem magam, hogy mindvégig vezess engem!"

„Elfogadom a felajánlásodat, mint ajándékot, és arra Biztatlak: folytasd a Szeretet Művét, boríts virágba sok-sok kis oázist, hogy emlékeztessék a világot, mennyi­re szeret mindenkit az Oltáriszentség Szüze!

Azt szeretném, ha imádkoznátok azért, hogy meg­valósuljon a valódi egység testvéreitekkel!

Az akadályok hátráltatják a legbuzgóbb szíveket is. Ti ne engedjétek! Legyetek ti a követeim: hirdessétek a Bé­két!

Most azonban, a nagyböjt értékes napjaiban kezdjetek el készülődni, hagyjátok, hadd növekedjen bennetek Mennyei Atyánk Akarata, amely életetek különleges ese­ményeiben10 nyilvánul meg.

Őrizzétek lelketekben a „szentségi ajándékokat", ame­lyeket Jézus azért kínál fel nektek, hogy megszabadulja­tok a bűn rabságától, mely végtelen szenvedések forrása.

Időzzetek hosszan szívetek templomában, és Krisztus szenvedéséből erőt merítve döntsétek meg benne a Sátán uralmát! Gyermekeim, ha rám bízzátok magatokat, a ti Ügyvédetekre, folyton mutatom nektek az utat, hogy senki se tévedhessen el többé!

Ez az út a bűnbánat, melyen haladva újra felfedezhetitek Istent, és megváltoztathatjátok szíveteket és életeteket.

Engem megtaláltok a Kálváriánál. Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Találjatok rá újra ártatlanságotokra!

Hamarosan találkozunk!"

D. „Várlak, Királynőm!"

 

(10) szó szerint: beavatkozások - a mindennapi életben megtapasztalha­tó isteni beavatkozások

 

 

 

 

1999. március 23.

 

A ragyogó „Úrnő" a Könnyfüzér imádság alatt jelenik meg, melyet egy korábbi látogatása során diktált le.

Mellette áll Szent Mihály és Szent Uriel Arkangyal, ennek az áldott földdarabnak a védelmezői.

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Gyermekeim, ismét eljöttetek, hogy válaszoljatok Üzenetemre, és ezt nagyon-nagyon köszönöm nektek! Amikor befogadjátok Szívemet, megvigasztaltok és kárpótoltok azért a csekély szeretetért, amely a Krisztus Misztikus Testében (az Egyházban) való léteteket gyakorta jellemzi.

Szeretném, ha éreznétek Fiam jelenlétét. Meg akarlak ajándékozni benneteket azzal, hogy feltárom előttetek szenvedését.

Őt, az Istent - „a fájdalmak emberét" a saját népe árulta el, kínozta, alázta és ostorozta meg, hogy a világ visszanyerje üdvösségét! Ő, a Megtestesült Isten eljött, hogy Békítő Áldozatával visszaadja nektek a fényt, és kitárta előttetek Országa Kapuit!

Gyermekeim, még nem késő, hogy megtaláljátok Őt, a feszítettet! Hagyjátok, hogy Őrangyalaitok elvezessen benneteket Szent Színe elé, ahol megvalósul az áhított Béke.

Kedveseim, ne veszítsétek el a reményt! Ajánljátok magatokat Jézusnak, az Ő drága Vérével ékesített Kereszt által! Én, az Eukarisztia Úrnője, a Kereszttel itt jövök, hogy felállíthassuk itt, közöttetek.

A Kereszten nyeritek el a szabadulást, a Keresztről látjátok majd a ragyogó Jézust, öt fénylő sebével, melyek hamarosan az egész emberiséget átölelik, még az Én Diadalom előtt.

Kicsinyeim, adjatok nagylelkűen, ahogyan én, a ti Anyukátok is ajándékokkal kedveskedem nektek! Ti nem csupán Isten nagy Terve vagytok, mely most rajzolódik ki a földön, hanem az Én Időm gyermekei is: a nagy győzelem Máriáról elnevezett Idejéé.

Jelöld meg magad, leányom, ahogyan többször tanítottalak! (a Rózsafüzér keresztjével háromszor keresztet vetek: a homlokomon, az ajkaimon és a szívemen) Kérlek benneteket: vigyétek el anyai hívásomat a szétszóródott lelkeknek, és mindenekelőtt a papoknak, akiket különösen szeretek."

D. „Úrnőm, szeretném neked ajánlani mindazokat, akiket rám bíztál."

Nem felejtem el megajándékozni gyermekeimet azokkal a jótéteményekkel, melyek az itt kinyilvánított ígéretekből fakadnak. A Tiszteletem17 az az „esemény", amely megelőzi Fiam dicső Visszatérését18. De most készítsétek ismét szíveteket, hogy még egyszer megéljétek a „Péntekek Péntekét"! Ezen a napon megengedem, hogy imáiddal ötven lelket szabadíts meg a Tisztítótűzből. Szeretném megáldani zarándok Egyházamat. Hamarosan találkozunk. Anyai figyelmemet a leggyengébbek felé fordítom!"

D. „Viszontlátásra, édes Úrnőm és Anyám!"

 

(17) az itt kért speciális tisztelet elemeire utal

(18) Az Üzenetekből megértjük, hogy Jézusnak Mária Szívén keresztül kell visszatérnie, így valósul meg, amit mindannyian várunk: Jel. 12. fejezet.

 

 

1999. március 25. - Urunk születésének hírüladása

(Gyümölcsoltó Boldogasszony napja)

 

Pirkadatkor megjelenik előttem Égi Anyánk, fény-gyűrű övezi, de az arca nagyon szomorú. Mintha a vihar elhomályosítaná szépségét. Szinte sír, bal karját felemeli, mint aki mutatni akar valahová, és halkan így szólal meg:

 

Közeleg a konfliktus, amely oly sok fiamat elpusztítja majd!

Leányom, a körülötted lévők nagyon sokat fognak szenvedni; ez a tisztogatás a nagy holokausztéhoz lesz hasonló. A kommunizmus nyomai emberöltőkön át megmaradnak, de mondom neked: Szeplőtelen Szívem útját állja, és a Sátán megsemmisül!

Sajnos százan és százan vesznek majd el a Passió ideje alatt. Siessetek, a világnak imára, békére, toleranciára van szüksége! Nem akartatok meghallgatni, és mennyi vér folyik majd!

Ez a felszólítás Szívemből szól hozzád, mely előtt ott lebeg az Oltáriszentség; jól láthatók benne a tövisek, melyektől meg akartalak kímélni benneteket. Töltsétek be a földet Máriának, az Eukarisztia Szüzének irgalmas szavaival, melyet az Élő Isten kinyilatkoztatott bölcsessége által ismertek, különben a legrosszabbra számíthattok!

Az Örökkévaló a Manduriában kért nagy Engesztelés által - különleges közbenjárásomra - enyhítheti a háborúk okozta csapásokat.

Jó ideje szóltam nektek, hogy ez a Jelenés az Eukarisztia Szüze, az Örök Kenet Szent Olajának Forrása, az Áldott Olajfa Anyja névvel különlegesen fájdalmas büntetésektől szabadít majd meg benneteket, de nem akartatok hinni Nekem!

Most újra eljöttem, hogy reményt öntsek belétek: még nem késő, hogy megteremtsétek az engesztelés oázisait, ahol a Neveimet tisztelitek!

Szeressétek, imádjátok újra az Eukarisztiát, és adtok Érte elégtételt!

Minden nép anyja vagyok, és ma minden eddiginél inkább kívánom, hogy a népek békében éljenek!

 

Hatalmas anyai áldásomat küldöm azoknak a papoknak, aki Palástom alatt keresnek menedéket, és azért élnek, hogy elemésszék magukat a nem szeretett, Szentségi Jézus Szeretetében."

 

 

1999. április 2.

 

Már hajnalodik, de még mindig virrasztok: imádkozom mindazokért, akik az én szegény könyörgésemre bízták magukat.

Az Üdvözlégy alatt a három fénygömb megerősíti a hívást, amit lelkemben éreztem: a Szűzanya az! E szavakkal fordul hozzám:

„Kedves leányom! Szívemnek, melyben benne él Jézus Szentségi Szíve, az a kívánsága, hogy még több helyre eljuttassátok képmásomat!20

 

Erre a jelenésre minden embernek szüksége van, hogy újból felfedezzétek benne az életszentségre való elhívást!

Míg a Keresztben rátaláltok a Jézushoz vezető útra, addig az Eukarisztiában Magát Jézust találjátok meg, aki azután elkísér benneteket, hogy segítsen az új világ21 megvalósításában.

Áldott leányom, most már nagyon fontos, hogy mindazok, akiket Tervem megvalósításához kiválasztottam, mind egyesüljenek e Tiszteletben, mindenféle formában, minden szívhez eljuthassanak!

Mindaz, amit ti, „Engesztelő és imádó szolgák" címen Értem tesztek, a leghatékonyabb eszköz kezemben, hogy megvalósítsam a nektek tett ígéreteimet.

Térj vissza a „Házba", melyet egykor üdvhozó, Anyai Üzenetem kiindulópontjaként megjelöltem. Menj, és pihenj meg azokban a szobákban, ahol véres könnyeimmel Szentségtől illatozó Olajammal feltártam Kegyelmemet. E tűzhely elemei az Én ajándékaim, és oly kedvesek számomra.

Az Atyához való állandó könyörgés nyitotta meg ezt a művet az emberiség előtt.

Gondolkozzanak el rajta, mennyi mindent adtam nekik ebben az Üzenetben, amit fel kell fedezniük, és mélyen meg kell érteniük! Többet kell tenniük, mert a Sátán egyre hevesebben küzd, és a Tiszteletemnek a lehető legtöbb lelket fel kell készítenie a harcra!"

D. „Úrnőm, mit kívánsz, mit mondjak ezeknek a szolgáknak?"

„Hogy egyesítsék erőiket! Maduriai üzenetem olyan dicsőséget szerez Jézusnak, hogy sokan nem hisznek a szemüknek! Megáldom ezeknek a szolgáknak a szívét… összpontosítsanak feladatukra!22 Ne féljenek, a Palástom betakarja őket... Megáldalak."

 

(20) Már kb. 300 000 képmást küldtünk szét a világon mindenüvé.

(21) megújult és újonnan evangelizált emberiség

(22) vesszenek el a többi tevékenységben, ami egyébként hozzátartozik a Szeretetmozgalom mindennapi munkájához

 

 

1999. április 23.

Isten Anyja ezúttal is tündöklőén szép, és most különösen kedvesen mosolyog. Kissé jobbra biccenti fejét, és így üdvözöl:

„Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Gyermekeim, azt szeretném, ha az imádság által közelednétek hozzám! Az ima, drágáim, segít, hogy megértsétek Isten veletek kapcsolatos terveit.

Kicsinyeim, a Tűzhelyek, melyek építésére taní­tottalak benneteket, megmutatják a valódi utat a Szentséghez, ahol a Teremtő Atya tárt karokkal vár benneteket!

Olyan nagy öröm Anyai Szívemnek, - mely úgy fáj, amiért annyi fiam elveszett - hogy ti válaszoltok hívásom­ra!"

D. „Úrnőm, a háborútól sújtott népek visszanyerik majd békéjüket?"

„Leányom! Én minden nap mellettetek vagyok; re­megve várok, és közbenjárok azért, hogy mindenütt meg­szűnjön a viszálykodás! Jézus a Béke; Benne, a vigasz Forrásában találtok rá valódi szabadságotokra.

Ma a világ nyugtalan, ezért kérek tőletek, kedveseim, áldozatokat, hogy mielőbb beköszöntsön a Béke!

Az Örökkévaló Atya ezért tudatni kívánja veletek, hogy képmásaimnak a föld legtávolabbi pontjaira is el kell jutniuk. Én pedig ígérem, hogy a családok ré­szesülnek majd általuk azokban a kegyelmekben, amelyekre szükségük van, a vallásos családok pedig különleges áldást kapnak majd.

A megerősítés Olaját, amellyel ezután is megaján­dékozlak benneteket, meg kell majd sokszorozno­tok. Én segítek majd nektek, hogy eljuthasson a legképtelenebb helyekre is!

Szeretném, ha mindenütt elfogadnák képmásomat, ezzel szerezve Fiamnak dicsőséget!

Te leányom, terjeszd továbbra is kitartóan Üzenete­met, és mondd meg gyermekeimnek, hogy minden egyes lélekért, aki ez által az Üzenet által megmenekül, Szívem újabb és újabb kegyelmeket nyit majd meg előttetek.

Drágáim, éljétek meg Üzeneteim tartalmát, és kezdjé­tek el őket a gyakorlatba is átültetni! Sürget az idő!

Most azonban megáldom mindazokat, akik ebben az órában a föld bármely pontján megtiszteltek figyelmük­kel!

Ölellek és várlak benneteket a jövő hónapban, amikor kegyelmeket kaptok majd vezeklésetekért! Hamarosan találkozunk! Áldjátok Jézust, és adjatok hálát neki!"

 

 

1999. május 23. – Pünkösd

 

Ma borult idő van, de tele spirituális töltettel.

Tegnap óta a világ és Olaszország minden tájáról érkezett emberek négy nyelven imádkoznak a Szűzanyához.

Én reggel óta próbálom ellátni a zarándokokat tanácsaimmal és mindazzal, amit Isten akaratából adhatok nekik, hogy lelküket újra fény, erő és bátorság töltse be. De ahogy visszatérek ennek a napnak a kegyelmektől izzó légköréhez, valami óriási hatást gyakorol rám: a világból egyre több és lelkesebb hívőt vonz ez a hely!

Az emberek felváltva mondták el, milyen kegyelmekben részesültek a szent tárgyak vagy a Szűzanyát jelenés közben ábrázoló képek által. A legmeghatóbb történet mesélőjét nemzeti zászlójukat lengető csoport veszi körül.

A Jelenés előtt a jelenlévő összes pap megáldja Mária, az Eukarisztia Szüze 90 cm magas szobrát, melyet saját kívánságára Japánba küldünk, hogy találkozhasson a családokkal.

A Szűzanya ugyanis néhány nappal ezelőtt56 így szólt hozzám

Japánba akarok menni, a mártírok földjére, felkeresni a családokat, megerősíteni őket Szívemben, a Szent Olaj Forrásában és örökre megkenni őket, mert önfeláldozásuk sok elveszett lelket ad majd vissza Istennek! Tiszteletem által közöttük is felerősödik majd az Én57 Fehér Helytartóm iránti bizalmuk és Szeretetük.”

A Szépséges Úrnő a Könnyei tiszteletére mondott imádság alatt jelenik meg. Mosolyog, de mosolyában halvány szomorúság rejlik. Fehér ruha és aranyszínű palást van rajta, melyet vállán egy vékony pánt tart.

Dícsértessék a Jézus Krisztus!

Pünkösd napján veletek örvendezek, gyermekeim, mert úgy döntöttetek, hogy üzeneteim hordozói lesztek a világban! Azt kívánom, hogy ajándékozzátok maga­tokat nekem, egyszerűen, de szívből!

Hét éve részesültök abban a kegyelemben, hogy vezetlek és védelmezlek titeket. Ez idő alatt végig arra tanítottalak benneteket, hogy Jézus a követen­dő Út és az Igazság, amelyet meg kell ismernetek. Többször kértelek benneteket, hogy szeressétek Drága Fiamat, különösen Szentségi Jelenlétében, melyben a legtöbb sértést és gyalázatot kell elvisel­nie.

Azt szeretném, ha napról napra jobban megértenétek ennek a jelentőségét és ezáltal békében, boldogan élhet­nétek, megvalósíthatnátok hivatásotokat!

Sokan nem veszik komolyan a szavaimat, ezért, drága gyermekeim, a bűn felülkerekedik szívükön. Én, mint Is­ten Anyja és a ti Anyukátok, arra hívlak titeket, hogy győz­zétek le a bűnt, amit a Sátán minden lépésem mögött el­hint, hogy megakadályozza terveimet.

Kedves kicsikéim, ti jól tudjátok, hogy itt megjelenek. Ezért szeressétek azokat is és bocsássatok meg azoknak is, akik nem fogadják el mindazt, amit a Nevemben tesz­tek! Ne feledkezzetek meg a türelemről, amelyben Isten mindannyiótokat részesít, akkor sem, amikor a legnagyobb árulást kell elviselnetek!

A Szentségi Jézussal a szívemen közbenjárok értetek! Megérthetitek-e, mennyit imádkozom értetek, ha nem vagytok hajlandók meghallgatni azt, amit minden hónap­ban mondok nektek?

Imádkozzatok többet és jobban, ajánljátok ne­kem a Szent Rózsafüzért és a Könnyfüzér imádságát, könnyeim tiszteletére:

- hogy mielőbb elfogadják jelenlétemet ezen a helyen;

- hogy a népek megismerhessenek és olyan ne­veken dicsérhessenek, amelyeken itt megjelenek;

- hogy az egyház kegyelmet és vigaszt merítsen ebből a Jelenésből, melynek jelentős szerepe van az eljövendő üdvözítő tervben.

Az Örökkévaló Engem küld, hogy megmutassa nektek szeretetét. Ti pedig, gyermekeim, adjatok bizonyságot környezetetekben erről az örömről!

Ismétlem: terjesszétek képmásomat!

Papjaimat különleges áldással áldom meg.

Drágáim, visszajövök, az Égben pedig imádkozni fogok, hogy közbelépésem győzedelmes legyen!

Hamarosan találkozunk.”

 


(56) 1999. május 20-án

(57) az összetartozásukat fejezi ki

 

 

 

1999. július 23.

 

Urunk Édesanyját, mint mindig, most is hatalmas fény övezi, mely magával ragadja az embert és boldogí­tó érzéssel tölti be. Erős virágillat lengi körül dicső Tes­tét.

„Drága kicsinyeim, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Én vagyok az, az Örök Kenet Szent Olajának Forrása! Az Égből jövök, hogy anyai ölelésemet ajándékozzam nektek!

Drágáim, ma főként arra kérlek benneteket, hogy ve­gyetek példát az első keresztény „agapékról". Ezen a föl­dön is sok szent és mártír élt, akik nem haboztak feláldoz­ni magukat, hogy testvéreiknek ajándékozzák Krisztust.

Rátok is kiáradhat, gyermekeim, Szeretetem Fénye, társmegváltói működésem látható jeleként, így közelebb éreztek majd magatokhoz Engem, aki közvetlenül, taná­csaimmal vezetlek benneteket! Minden egyes hely Szí­vem oázisává változhat, ahonnan lelkeket menthetek meg és távol tarthatom őket a bűntől.

Ezek azok az idők, amikor az emberiségnek meg kell ismernie az Oltáriszentség Szüzének tevékenységét, azokkal a kegyelmekkel együtt, melyek mindenfelé meg­nyilvánulnak majd. Egyetlen népet sem szabad megfosz­tani attól a vigasztól, melyet képmásom ad! Mindenkinek ismernie kell az itt lediktált imákat!"

D. „Szent Anyám, miért mondod, hogy ez a Jelenés kü­lönösen fontos? Én szeretném jobban megérteni!"

„Mert lehetőséget nyújt számotokra, hogy elgon­dolkozzatok az üzenetek kettős jelentőségén. Lelki életetek két lényeges ponton nyugszik:

-   vissza kell térnetek a  Szentségi Krisztushoz, mert ebből születik a bensőséges hit;

-   hűségesnek, kell lennetek sl Szentatyához és Vele egységben kell élnetek: ez növeli és teszi gyümölcsözővé hiteteket.

Én szeretném távol tartani tőletek azt a kísértést, hogy eretnek gondolatokba essetek, melyek úgy terjednek ma­napság!

Mondjatok köszönetet Jézus Krisztusnak és áldjátok Őt, aki ebből az „olajfaligetből" szólítja fel a világot a meg­térésre!

Ebből a kertből megáldom Itáliát és rajta keresztül minden teremtményt!

Drága fiaim, ne feledjétek, hogy a közeledő augusztus 5-e az én Születésem napja. Különleges kegyelmeket ígé­rek nektek ezen a napon.

Hajts fejet és jelöld meg magad!74 Menj; még várlak, kis szolgálóm! Hamarosan találkozunk.".

 

 

74 Az Úrnő azt kéri Debórától, hogy jelölje meg magát háromszor a Rózsafüzér kis feszületével.

 

 

1999. augusztus 2.

 

Kora reggel van.

Könnyű szellő járja át a szobámat és ezzel együtt las­san valamiféle páratlan nyugalom kerít hatalmába en­gem is, erre azonnal felébredek. Ahogy kinyitom a sze­mem, rögtön megpillantom Isten Anyját. Mellettem ül, a fejtámlámnál, mosolyogva néz rám és mint mindig, most is bólintásával üdvözöl. Irgalmas arcát beárnyé­kolják szemei: olyan, mintha bármelyik pillanatban sírva fakadhatna. Gyorsan keresztet vetek és köszön­töm!

D. „Szűzanyám, légy áldott!"

M „Dicsőítsd Kedves Fiam Nevét!"

D. „Mi hozott hozzám, nyomorult teremtményhez? Mit kívánsz?"

M „Ez az évszak nem hagy nyugodni!"

D. „Miféle évszak? Talán a nyár?"

M „Borzalmas bűnöket követtek el ebben az évszakban; és nem akarnak felhagyni velük! A Sátán milyen sok em­bert felhasznált azok tudta nélkül! Hányan estek áldoza­tul saját testvéreik kezének! Hány teremtmény lesz ön­szántából, gondolkodás nélkül könnyű prédájává annak, akinek káromlás a neve!

Új áldozatokat szeretnék kérni tőled, hogy megmene­küljön nemzeted. Sokan nem akarnak az Igazság és a Fény útján járni, ezért várat magára a tervem.

Azt hiszem, érted már, milyen jelentős a jövetelem. Ne késlekedj: ajánld fel nekem szüntelen bűnbánatodat!

Szívem sokszor úgy érzi: nem fogadják be. Te is beszélsz testvéreidnek az arckifejezésemről. Látod, nagyon szomorú vagyok.

Azért jövök, hogy hagyjátok magatokat vezetni! Vessétek le a büszkeséget és az önzést, mely bezárja lelketeket Idásom előtt!

Az elmúlt napok nagyon elszomorítottak. Fájdalmas azt látni, milyen botrányosan bánnak a legkisebbekkel, egyre kevésbé tisztelik őket! Ki meri majd azt mondani az Úrnak: „nem tehetek a fiam bűneiről, hisz már zsenge gyermekkorában meg lett rontva!"?

Anyaként kérlek benneteket: ne hagyjátok, hogy a bűn jóvátehetetlen károkat okozzon családotokban! Ne mondjátok, hogy megváltozott a világ, mert a jó változat­lan marad."

D. „Krisztus Szentséges Anyja, segíts nekünk!"

M. „Segíts, hogy felébredjen a lelkiismeretük és megme­neküljenek, még mielőtt minden romba dől!"

D. „Igen!"

M. „Még eljövök, mert nagyon kedves számomra a fiata­lok és a kicsinyek imája! Dicsértessék a Jézus Krisztus!"

D. „Mindörökké!"

(A Szűzanya egy kis keresztet rajzol a homlokomra és eltávolodik, hódító, mennyei illatot hagyva maga után.)

 

1999. augusztus 5. a Szentséges Szűz Mária Születésnapja

 

A nap végén, már majdnem augusztus 6-án látogat meg az Égi Anyuka. Az Üzenet tartalmát nem fedhetem fel, mert kifejezetten személyes jellegű beszélgetésről van szó.

Mária gyönyörű és úgy tűnik, nagyon örül a szüle­tésnapi tortának és ünnepségnek, amelyet a Szeretet­mozgalom tagjai és a mindenünnen érkezett zarándo­kok készítettek a tiszteletére. Elérzékenyülve mond érte köszönetet.

 

 

1999. augusztus 23.

 

Isten jóságos Anyja a Rózsafüzér-imádság közben je­lenik meg, a Keresztút elvégzése után. Anyai tekintete mennyei boldogsággal tölti be szívemet és visszaadja bátorságomat.

„Dicsértessék a Jézus Krisztus!"

D. „Mindörökké dicsértessék!"

„Drágáim, ma különösen arra szeretnélek buzdítani benneteket, hogy köszönjétek meg az Atyának azt a ren­geteg kegyelmet, amelyben Jelenésemen át részesültök!

Határtalanul szeretlek benneteket és szenvedek érte­tek, főként azokért, akik szembeszegülnek „Eukarisztikus Felhívásommal" és, bár magukat kereszténynek mond­ják, nagy bajt okoznak és a hazugságot terjesztik. Nem mondhatjátok, hogy szeretitek az Urat, ha nem szeretitek embertársaitokat!

Boldog vagyok, amikor itt látlak benneteket, körülöt­tem; főként, ha olyanok is vannak közöttetek, akik úgy döntöttek, hogy Krisztusnak szentelik magukat, az Égi Ország dicsőségére. Valahányszor belép ide egy lélek, visszatérek ide, Getszemáni kertembe, mert az egész világot fel akarom szólí­tani Jézus Szentségi Szívének Engesztelésére!

Ti nem is tudjátok, hány csapástól óv meg benne­teket néhány percnyi szentségimádás!

Ezzel meg szeretném áldani - különleges áldásommal - mindazokat, akik segítenek, hogy a világon mindenütt megismerjenek, mint az Eukarisztia Szüzét...

Drágáim, elmélkedjetek, elmélkedjetek, elmélkedje­tek azokon a szavakon, amelyeket hónapról hónapra köz­lök veletek, hogy a megpróbáltatás és a szenvedés napján győzelmet arathassatok a Sátán felett! Még egyszer arra hívlak benneteket, hogy egyesüljetek a Szent Rózsafüzér imádságában: enélkül egyetlen család sem nyerheti vissza nyugalmát és békéjét!

Ismét kérlek titeket: hozzátok létre a szeretet és az ima valódi tűzhelyeit! Ma megígérem, hogy segíteni fogok nektek és szeretteiteknek a megtérésben! Az idő, amelyet éltek, a nagy kegyelmek ideje, ezért vagyok veletek!

A Pápa arra buzdítja a szíveket, hogy a megbocsátás erejét megtapasztalva közeledjenek Istenhez. Én is arra hívlak benneteket, hogy küzdjetek a gonosz ellen: legye­tek az Én kis engesztelőim!

Adjátok Nekem aggályaitokat, hagyjátok magatokat a Két Szívre! Terjesszétek a Tiszteletet, amelyet feltártam előttetek! Terjesszétek az Olaj erejével együtt, melyet ér­tetek fakasztottam, kicsinyeim! Ne féljetek olvasni üzene­teimet és akkor semmiféle akadály nem állhat elétek, hogy új lelkeket hozzatok vissza a katolikus Egyházba!"

D. „Anyám, kérlek, bátorítsd azokat a szíveket, akik fél­nek a csapásoktól!"

„Mindaz, amiről neked beszéltem, bekövetkezik; de egy igaz ember közbenjárása minden eddiginél inkább távol tarthatja a büntetés okozta károkat! Ha bíznak majd képmásomban, sokan megszabadulnak a szörnyű fájdal­maktól, amelyeket az emberiség borzasztó bűneivel ma­gára vont!

 Ölellek és minden nap várlak benneteket!"

 

 

1999. szeptember 23.

Az Úr Anyját két dicső Arkangyal: Szent Mihály és zent Uriel kíséri. Én rögtön felismerem őket, ők pedig fejüket meghajtva üdvözölnek, kicsit másképpen, mint hogyan az Úrnő szokott.

A Szűzanya nagyon kedves; halkan suttogja szavait, melyek nyílvesszőként találják el szegény szívemet.

Az Eukarisztia, mely Szeplőtelen Szíve közepében van, tündöklő fényt bocsát ki.

„Dicsérjétek Jézus Krisztus Szentséges Nevét!

Drágáim, köszönöm, hogy az angyalokhoz fohászkod­tatok, akik kilenc napon át végig veletek voltak! Ma arra szeretnélek kérni benneteket, hogy böjtöljetek és hozza­tok áldozatokat, hogy sok lélek közelebb kerülhessen Jé­zushoz, és kigyógyuljon a harag szörnyű betegségéből!

Kicsinyeim, soha ne szűnjetek meg imádkozni és Is­tenbe helyezni minden bizodalmatokat, aki, megmutatva nektek életetekben Fia Keresztjét, megengedi majd, hogy megértsétek Szent Akaratát. Ti még nem fogadjátok el a javulás útját, amelyet hónapról hónapra kínálok nektek látogatásaimon keresztül. Egészen addig, amíg, meghagyjátok a Sátán cselekvési szabadságát, munkám gyümölcsei késve érkeznek el családotokba. Én továbbra is eljövök hozzátok üzeneteimmel, mert fel szeretném nektek ajánlani ölelésemet. Azt szeretném, ha rajtam keresztül ta­lálkoznátok az Eukarisztikus Szeretetettel, akit megfeszí­tett a számtalan gonosz tett, szentségtörés és gyalázat.

Gyermekeim, az Úr végtelenül szeret benneteket, és hogy megérezhessétek ezt a Szeretetet, Engem küld közétek! Ha majd buzgóbban követitek tanácsaimat és bátran válaszoltok anyai felhívásomra, a béke ideje. száll majd le az Egyházra és az egész világra. Én a megtérést keresem családjaitokban, és amikor ég fogjátok érteni létetek célját és nagyságát, sokan közületek sírva fakadnak majd a meghatottságtól.

Működjetek együtt Velem, hogy világra hívhas­sam az Eukarisztikus Engesztelés Nagy Seregéti Se­gíteni akarok nektek, hogy felismerjétek hibáitokat és megmeneküljetek!

Ezért hamarosan, október havában ismét visszatérek hozzátok!

Addig is újra kérlek titeket, elmélkedjetek szerettei­tekkel együtt Isten igéjén, hogy örvendezve, valódi nyu­galomban élhessétek meg a hívást, melyet az Úrtól kapta­tok.

Megáldalak, és nagyon kérlek benneteket, imádkozza­tok legkedvesebb fiamért, Fehér Mártíromért: a Pápáért.

Hagyjátok, hogy újra virágba boruljon szívetek­ben a tavasz, mert az elvezet benneteket az örök életre!"

 

1999. október 5.

 

Reggel 6 óra körül arra a különös érzésre ébredek, hogy azonnal imádkoznom kell. Egész testemben meg­borzongok, s valamilyen furcsa izgatottság kerít hatal­mába, nem tudom elmagyarázni ezt az érzést. Még szin­te félálomban vagyok, amikor kinyitom a szemem, és látom, hogy az ágytámlámnál ott ül a Szűzanya. Egyik kezét felém nyújtja, anyaian kedves, hívó mozdulattal.

Jaj, nem bírok tovább fekve maradni, rögtön talál­nom kell egy tiszteletteljesebb pózt, amiben meghallgat­hatom. Ő nem kel fel az ágyról, de nem tudom nem ész­revenni, hogy teste nem érintkezik közvetlenül a taka­rókkal; olyan, mintha egy láthatatlan párnán ülne.

Nézem őt, ő pedig engem néz, olyan mosollyal, amibe szinte beleszeret az ember. Néhány másodperc múlva megszólal: szavai olyanok, mint egy végtelenül finom, lágy dallam, amely egy pillanat alatt kiemel a körülöt­tem lévő valóságból. Tudom, hogy képtelen vagyok sza­vakba önteni mindezt, mégis megpróbálom, mert fontos része a tanúságtételemnek, hogy a lehető legjobban leír­jam ezeket a tapasztalatokat.

A fejét borító kendő és a ragyogó fehér ruha látszólag azonos az előző látogatásokon viseltekkel. Ezúttal azonban közelről megcsodálhatom jóságosán csillogó, gyönyörű szemeit is, melyek olyanok, akár két kék brili­áns, valamilyen elegáns, mesterien csipkézett foglalat­ban. Hosszúkás, keskeny orra tökéletes összhangban van arcával, és olyan finoman választja el egymástól két rózsás, fiatal orcáját, mintha festve volna! Sötét gesztenyebarna haja nagyon hullámos, és ahogy egy pil­lanatra letekintek, észreveszem, hogy néhány tincs a válláról szabadon omlik alá. A könnyű kendő mozgásá­ból látni lehet, hogy nagyon hosszú a haja.

 

Megszólal:

 

„Leányom, szeretnék újra megkérni általad minden embert: fogadják el üzeneteimet! Ezek jelentik az utat Utasításaim megéléséhez, a kulcsot Isten bizalmához. Olyan kegyelmet közvetítenek, mely segít megérteni, mi­lyen nyomot hagy a bűnösben minden, amit az Úr Törvé­nye ellen elkövetett.

Gyermekeim! Azt szeretném, ha nagyobb tisztelettel közelednétek a Szentségi Jézushoz, felmérve annak je­lentőségét, hogy ki az, akit magatokhoz kívántok venni. Szeretnélek elvezetni benneteket az igazsághoz. De még soha egyetlen nemzedék sem fordult úgy a Jó Isten ellen, mint ez, amely kihívja maga ellen az Atya haragját azzal, hogy megsérti és elutasítja Fiamat, aki ott él a Legszen­tebb Szentségben. Ő még mindig az az áldozati Bárány, akit ti úgy téptek szét, hogy közben egy cseppet sem aggódtok, amiért megsebeztétek!

Fiatalok, ti lesztek az újjáépülés hajnala. Tanuljatok meg hát egyszerűen, de nagy odafigyeléssel közeledni a Szentségi formát öltött Jézushoz! Jöjjetek, és vegyétek magatokhoz gyakrabban, mert Ő olyan lángot gyújt majd kis szívetekben, melynek szeretettel kell majd beboríta­nia az egész földet!

Leányom, beszélj, és világosíts fel mindenkit, akivel utad során találkozol, a Jézus Személye iránti szent féle­lem fontosságáról. Ha van is, nagyon időszerű.

Kérjétek szívvel-lékekkel az Atyát, aki oly türelmes, hogy békítsen ki benneteket Vele! Ígérjétek meg, hogy el­oszlatjátok a bűn sötétségét! Nagyon fontos, hogy imádságos, bűnbánó szívvel felajánljátok magatokat, mert apró áldozatok és hála nélkül soha nem lehettek biztosak abban, hogy nem kerültök vissza az örök kárhozat veszé­lyébe.

Mivel a ti Anyukátok vagyok, azt szeretném, ha mindig komolyan, határozottan folytatnátok azt a lelki életet, amibe belekezdtetek. Ezt főként az enyéimnek mondom, akiket különösen szeretek, hiszen eljegyezték Jézusomat.

A papokra, szerzetesekre és szerzetesnőkre gondolok, akik a világban élnek, sőt: a világ sarában, amikor büszke­ségük és gőgjük felülkerekedik szívükben a szereteten és a szent életen. Hányan jelentik ki, hogy hozzám tartoz­nak, és az Egyház útján járnak, de közben a bűnnek emel­nek oltárt szívükben!

Leányom, te megértesz Engem! A megaláztatások, amelyeket Jézus engedélyével átélhettél, lehetővé tették számodra, hogy uralkodj ösztöneiden, és megváltoztat­ták látásmódodat! Te megértesz, leányom!"

D. „Ó, igen!"

„Arra kérlek, hozz még több áldozatot, hogy újabb lel­keket világosíthasson meg Jézus Szeretete, mely jelen van az Eukarisztiában, és hogy e lelkek megengedjék Neki, a valódi Élet kenyerének, hogy ledöntsön minden bálványt, melytől nem láthatják tisztán az öröktől fogva vál­tozatlan igazságokat! Ne féljenek újból rábízni magukat a Szent Orvosra; jöjjenek addig, amíg még irgalmas lesz hozzájuk!

Leányom, hadd áldjalak meg! Maradj meg a békében és találkozásunk örömében!"

 

 

1999. október 23.

 

Megjelenik a Mi Asszonyunk, az Úr Jézus drága Édes­anyja, és kincsekkel tölti meg Őhozzá emelt szívünket. A szokásosnál rövidebb üzenetet hoz, viszont a csend rö­vid pillanataiban azt látom, hogy irgalmas tekintete körbejár a híveken, mintha keresne valakit.

A kebléből, melyben ott ragyog az Eukarisztia, több­ször tündöklő fénysugár indul a teremtmények felé, aki­ket én már nem látok, de körülöttem vannak. Olyanok ezek a sugarak, mint egy-egy nagyon vékony aranyszál.

„Dicsértessék a Jézus Krisztus!" (E szavaknál meghajt­ja fejét, jobb felé).

D. „Mindörökké dicsértessék!"

„Drága gyermekeim, szeretnék köszönetet mondani nektek, amiért ilyen nagy számban válaszoltatok hívá­somra! Rajtatok keresztül terjeszti ki áldását az Úr a nem­zetekre!

Ezen az estén arra kérlek benneteket: legyetek Üzene­tem misszionáriusai a földön, hogy a lelkek megmene­küljenek! Amikor engedelmeskedtek és a gyakorlatba is átültetitek tanácsaimat, mindannyian elindultok az igaz­ság útján, és az egész emberiség buzgóbb hitre tér!

Fiam Szíve még mindig fáj miattatok. Én most valódi, szívbéli megtérésre hívlak benneteket! Kérlek bennete­ket: térjetek meg! Drágáim, a megtérés a bűnbánatból születik, és csak a Tabernákulum előtt kaphattok annyi erőt, hogy változtatni tudjatok életeteken! Én itt vagyok, közöttetek, és veletek együtt vezeklek, közbenjárok, kö­nyörögök Isten Könyörületes Szívéhez, hogy lélekben megújulhassatok!

Gyermekeim, a világ nem képes az Úr nélkül élni, és ezért biztatom e helyről, Szent Getszemánimból, mely különleges kiváltságot élvez, a föld minden plébániáját és közösségét, hogy állítsák vissza a Szentségi Jézus, a nem szeretett Szeretet tiszteletét, szeretetét, imádatát!

Az Eukarisztiának vissza kell kapnia központi helyét! Ezért kérlek benneteket, ajánljatok fel imákat e szándé­komért! Dicsőítse Jézust a ti szívetek engesztelése!"

D. „Hogyan lehetünk hozzád még közelebb?"

„Ha mindenkit megajándékoztok képmásommal!

Megáldalak benneteket. Hamarosan találkozunk."

 

 

1999. október 28.

 

Egyedül imádkozom az Égi Ligetben.

Éppen befejeztem a napi Rózsafüzért, és leültem az „Imádkozó Jézus"- szobor elé, hogy az arckifejezésén el­mélkedjek, amikor meghallottam szívemben a Mennyei Anya kedves hangját.

Nagyon fáradt voltam, az előző napok megviseltek, de a lelki erőm nem csökkent, és hát, lassan készülnöm kellett a franciaországi utazásra is.

De nem voltam még annyira elmélyülve, hogy kizár­jam a tudatomból a külvilágot, és amikor meghallot­tam a hangot, nem volt nehéz megérteni, hogy egy kissé félre kell vonulnom a zarándokok kíváncsi szeme elől.

„Üdvözlégy Mária..."- kezdtem, és Ö megszólított:

„Szeretett leányom, időzz hosszasabban Kedves Fiam képmása előtt, és mélyedj el az imában anyai tekintetem alatt, hogy tényleg az erő áradását kaphasd az Úrtól, és szembenézhess ezzel a hamis hitű világgal!

Ó, leányom, rettentő nap lesz az, amikor az Örökkéva­ló Atya lezúdítja büntetését a népre, amely üldözte Szent Nevét. Bárcsak meghallgatnák az emberek a Fájdalmas Anya szomorú kiáltását!

Ne hagyják magukat hamis gyönyörökkel megvásárol­ni azok, akik hittek Szívem végső győzelmében! Te pedig, leányom, bár fájlalod, hogy elutasítják az Eukarisztia Társmegváltó Szüzének hívó szavát, ne keseredj el, hiszen én valódi jelenlétemmel jövök közétek, s bizonyíté­kul nektek adtam Üzeneteimet!

A világban felerősödött a bűn, és Fiam Házának folyo­sóin is egyre jobban árad! Sietnünk kell, hogy áldozato­kat találjunk a szeretetnek is, mindazokért, akik a gonosz áldozatai lettek! Ez a zavarodottság végső ideje, de túl sok teremtmény teszi kockára azt a Békét, amit Istenben elér­het!

Ó, föld, föld, miért nem hallgatod meg könyörgésemet? Még mindig félreértelmezed azt a Művet, melyet ezen az áldott földdarabon véghezviszek! Pedig igaz, hogy Én, az Anya felmutatom majd nektek az Eukarisztia világszerte felsorakozó Engesztelő Seregét, mely szembeszegül majd az Antikrisztus órájával! Legyetek hű­ségesek, gyermekeim, mert Jézus hamarosan találkozni fog veletek!

Íme, eljött a kegyelem órája. Ne hagyjátok el ismét magatokat, hanem határozottan imádkozzatok, hogy e Nemzet szíve megtisztuljon a hidegségtől és a kétségbeesés­től! Te, leányom, akit én vezettem el ebbe a fájdalmas Getszemániba, Mária szenvedésének helyére, ne engedd, hogy erőt vegyen rajtad a magány, és környezeted hitetlenkedése! Emeld fel a fejed, és öleld magadhoz Jézust, mert erről a helyről emelem majd a magasba diadalomat, és az Angyalok kórusban éneklik majd: „Dicsőség a Magasságos Istennek!".

Amikor örvendező lelkekről hallasz majd, akik meg­hívnak magukhoz, ne félj, mert rajtuk keresztül én ma­gam hívlak, hogy segíts a nemzetekhez eljuttatni Hatal­mas Üzenetemet!

Szenvedéseidet, imáidat, áldozataidat, félelmeidet Szeplőtelen Szívembe fogadom, ahol Jézus szentséges, Eukarisztikus Szíve nyugszik. Ott leszek igyekvő tevé­kenységedben, hogy az Egyház győzelmet arathasson ott is, ahol még - úgy tűnik - nehéz lesz keresztény civilizáci­ót életre hívni.

Újabb jelekkel szólítom majd meg azokat, akik lábaim­hoz borulnak, és útmutatást kérnek tőlem, hogy a helyes úton járhassanak! Csak így, útmutatásomat követve jut­hattok gyorsan túl a nehéz perceken.

Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!"

 

 

1999. november 17.

 

Pirkadatkor a Szűzanyához könyörgök, s közben könnyeimet nyelem, melyek egész arcomat beborítják, s lecsurognak a számig. Nagyon szomorú vagyok; és ér­zem, hogy égetni kezdi az arcomat a só, amely a sok sí­rástól lerakódott rá.

Ó, milyen f áradtak a szemeim! De jó volna egy pilla­natra megpihenni az Úr ölében! Miközben ezeket a rö­vid imákat szenvedésemmel együtt az Égbe emelem, fel­tűnik előttem a három villám, mely az Úrnő érkezését jelzi! Igen, Ő az! Irgalmas tekintete teljesen átjárja a lelkemet. Finom, anyai mosollyal szól hozzám, azon az édes, dallamos hangon, mely betölti az ember szívét.

„Dicsértessék a Jézus Krisztus! Béke veled, leányom!

Az emberek könnyei öröktől fogva meglágyították Is­ten Szívét, s Ő most Engem küld, hogy elhozzam neked áldását/'

D. „Ó, Anyám!" (Arccal a földre borulok, és nem bí­rom visszatartani a zokogást.)

„Drága leányom, fogadj el Jézus kedvéért minden megaláztatást és szenvedést, amit neked ajándékoz! Azt kívánom, hogy békét nyerj az imádság által, amit soha nem szabad abbahagynod!

A megtérést, amelyet az Úr tőled kért, naponta át kell élned, kihasználva azokat az apró lehetőségeket, amelye­ket felkínál, hogy előrehaladhass a Sátán elleni küzde­lemben."

D. „Kérlek, segíts nekem!"

(Ekkor elmesélek neki néhány dolgot, ami az utóbbi napokban történt velem, épp a szülőfalumban, ő pedig nagyon megértőén hallgat; úgy figyel, mint egy türelmes gyóntató, majd közbeszól...)

„Imádkozzunk együtt, drága kislányom, mindazokért, akik nem akarják befogadni életükbe Istent! (Elmondunk együtt 7 Miatyánkot és 7 Dicsőséget.)

Most szárítsd fel a könnyeidet, és folytasd az Úrral való beszélgetést: imádkozz tovább!"

 

1999. november 20.

 

Ma éjjel is megadatott nekem az az öröm, hogy lát­hattam a Szent Szüzet. Amint észrevettem a három villá­mot, amely ék jövetelét jelzik, kimondhatatlan öröm lett úrrá szívemen.

Ma még rosszabbul éreztem magam, mint az előző napokon; ezek az órák is olyan hidegnek és kegyetlen­nek tűntek. Az Úrnő ezúttal is az arcán halvány mosollyal jelent meg.

„Leányom, az ellenségesség, ami körülvesz, és a Ke­reszt, amit az Úr felajánlott neked, részei annak a tervnek, amelyet a ti segítségetekkel próbálok felépíteni. Ezekben a napokban főként azért imádkozom, hogy soha ne ve­szítsd el a hitedet! A Sátán olyan dühödten küzd az Engesztelés Üzenete ellen, hogy azt el sem tudod képzelni; ezért fontos, hogy imában válaszolj nekem!

Ellenségem felfedezte, mekkora ereje van annak, ha számtalan lélek, aki eddig a bűnben élt, elfogadja a vezeklést. Én nem veszem el tőled a töviseket, amelyeket lelkedben magaddal viszel, de mindig melletted lesz Szí­vem, hogy buzdítson: fejezd be, amit kezdtünk, és amiért már olyan sokat dolgoztunk!

Imádkozzunk együtt, hogy a Szentlélek mielőbb fel­fedje a teljes igazságot e föld lakói és legkedvesebb fiaim előtt! Látom, leányom, miként roskadozol a megpróbál­tatások súlya alatt, épp ezért szeretném, ha gyakrabban tartanál bűnbánatot!

Én szólok hozzád, kicsikém, nem kell tovább remeg­ned! Pihenj meg a karjaimban!"

(Ekkor egy nagyon különleges, ritka dolog történt. Közelebb jött hozzám, és kinyújtotta karjait. Én nem bírtam tovább, olyan erővel szorítottam magamhoz, hogy kissé fájhatott is neki. Ezután egy keresztet rajzolt a levegőbe, még egyszer rám mosolygott, és elköszönt.):

„Imádkozz, adj, és remélj mindent Istentől!"

 

 

1999. november 23.

 

A Szűzanya halvány mosolya megvigasztalja szíve­met. A szeme azonban elárulja, hogy nagyon szomorú Finom fejhajtással üdvözöl.

„Dicsértessék a Jézus Krisztus!"

D. „Mindörökké dicsértessék!"

„Drága gyermekeim, Anyai Szívem ezen a napon arra kér benneteket, hogy valósítsátok meg a szeretetet és a békét családjaitokban és a társadalomban! Azt kívánom, hogy teljes bizalommal nyíljatok meg a Szentlélek műve előtt, amely hamarosan megmutatja nektek az emberiség Istennel megbékélt, új és megtisztult arcát."

D. „Nagyon örülök, hogy itt vagy, mert annyian kérték: tárjam eléd jövetelük okát!"

„Én a gyermekeim miatt jövök, akik - ahogyan erejük­től telik - el akarják fogadni hívásomat. Megáldalak ben­neteket, mert a ti segítségetek győzhetetlen fegyver lesz a kezemben az emberiség szabadulásáért és üdvösségéért vívott harcban." (Ekkor a Szűzanya végignéz a híveken. Mond valamit, azután:)

„De imádkozzatok, gyermekeim, mert én folyton kö­zöttetek járok, és megérintem azok szívét, akik már nem remélnek. Különösen azokat keresem, akik megad­ták magukat a gonosznak. Bátorság, kezdjétek újra Velem, és hátat fordítva a bűnnek, hagyjátok el a Sá­tánt!"

(Ekkor az Úrnő elkomolyodik; majd ismét felém for­dul, nagyon irgalmas arccal.)

„Leányom, az a döntés, hogy a bűnbánaton és a vezeklésen át követtek engem, ahogyan ezen a helyen kértem, az Úr ajándéka volt. Épp ezért mások is képesek lesznek rá, mert nem hagyom abba a kegyelmek osztogatását egyetlen napra sem, itt, az „Én Fám" lábánál, és a világon mindenütt, ahol elfogadják majd Tiszteletemet.

Hamarosan még két titkos üzenetet kapsz majd, ame­lyek kijelölik a nyilvános jelenések végét, de nem szabad elkeseredned, mert Jézus meghagyja neked a belső párbeszéd ajándékát, szeretete bizonyságául. Azután újból eljövök, hogy bejelentsek egy új jelenést, amely felfedi előttetek azt az időt, amikor a földön mindenféle szenvedés lesz úrrá, hogy az igazság, a hűség és a hit győzedel­meskedjenek!

Még egyszer arra kérek közületek mindenkit: hozzá­tok létre a szeretet Tűzhelyeit! Én magam védelmezem majd őket jelenlétemmel!

Drágáim, szomorú napok jönnek, ezért kérlek benne­teket, hogy döntsetek Isten mellett! Ne féljetek, mert Én közbenjárok azokért, akik imáikban Rám bízzák magu­kat! Szükségem van az együttműködésetekre, hogy a szo­rongás órája minél előbb véget érjen!

Most pedig, kérlek benneteket, ajánljátok az Úr­nak őszinte barátságotokat! Azt szeretném, ha újra rátalálnátok Jézusra a Tabernákulumban! Beszélje­tek mindenkinek a papi hivatás fontosságáról! Bo­csássatok meg a pap gyermekeimnek, és imádkozza­tok értük! Legyetek úgy mellettük, ahogyan Én is mellettetek vagyok!

Nagyon, nagyon, nagyon hamar visszatérek: várj En­gem!

Maradj meg a békében!"

 

 

1999. december 12.

 

Betöltőm a 26. életévemet.

Ezen a napon Isten Anyja átadta nekem a 11. Titkot, tehát a 8. olyan titkos üzenetet, amelyet még nem hoz­hattam nyilvánosságra, hármat ugyanis már felfedtem. Amikor megkapom a 9., még nem nyilvános üzenetet, akkor az lesz az utolsó titok.

Most is egy kicsit tovább maradt velem, mint általá­ban, hogy együtt imádkozzon velem, nyomorult lélek­kel.

 

1999. december 13.

 

Ismét meglátogat a Szűzanya, és együtt imádkozunk. Semmilyen üzenetet nem kapok.

 

1999. december 15.

 

Újra eljön hozzám az Úr irgalmas Édesanyja.

„Kislányom, áldjad az Uradat! Ma este szeretném beje­lenteni neked, hogy a Sátán felerősíti zaklatását egy új terven keresztül.111 Szét akarja rombolni a munkámat, de ha ti képesek lesztek adni, a gyűlölet szertefoszlik majd!"

D. „Anyám, bocsáss meg! Ki az a mi?"

„Ti, akiket arra hívtunk, hogy ajánljátok fel áldozatai­tokat, hogy átszúrt Szívem győzedelmeskedjen, és békét adhasson az embereknek. Ne feledd, hogy mindaz, amit megélsz, hatalmas kegyelem!"

(Mást nem mond. Csak annyi ideig marad, amíg megkér: imádkozzak Vele, s szemeit a magasba emelve, gyönyörű szavakkal ostromolja az Eget!)

 

111 Debórát őrizetben tartják 

1999. december 16.

 

Ma kezdődik az a kilenced, amelyet a Kisded Jézus­nak ajánlunk: énekekkel, elmélkedéssel Isten Jézus Krisztusban való földi Jelenlétének misztériumáról, ar­ról, hogy Ő valóságos Isten és valóságos ember.

 

1999. december 23.

 

A Szentséges Szűz a kis Jézussal együtt jelenik meg, akit teljesen betakar palástjával, mely ezeken az ünnep­napokon mindig különösen ragyogó, aranyszínű. A kis­ded boldogan alszik, mint minden csecsemő az ő korá­ban (három-négy hónaposnak tűnik), az anyuka ölé­ben, biztonságban. Nagyon megható, ahogyan Mária végtelenül gyengéden szorítja a Kebléhez.

„Gyermekeim, itt vagyok, hogy megmutassam nektek a kicsi Fiamat!

Ezen az estén is megengedte nektek a jóságos Atya, hogy eljöjjek hozzátok, és feltárjam előttetek a szeretet útját!

Kedveseim, ti még nem értitek, mekkora kincset kap­tatok az Úrtól, ezért azt kérem: ne sírjátok vissza azt az időt, amelyet Miattam hagytatok el, mert ez egy páratla­nul gazdag kegyelmi időszak, mely számtalan kinccsel gazdagítja az emberiséget!

Kérlek, gyermekeim, hagyjatok fel minden pletykálko­dással és kritizálással, mert Nekem és Fiamnak van egy Tervünk, amelynek meg kell valósulnia. Ezért elsőként benneteket hívlak, akiket a szeretet nyelve vezetett el szí­vemhez. Én a szegényeimért jövök, akiket különösen sze­retek, de az Üzenetem a szegények szegényeinek szól."

D. „Kik ezek, édes Úrnőm?"

„Azok, akik a földön a bűnöket, a rossz szokásokat és a mai kor ártalmas gondolkodásmódját terjesztik!

Gyermekeim, tűnődjetek egy kicsit többet a vezeklésről és a megtérésről szóló szavaimon, amelyeket e hosszú évek alatt lediktáltam nektek! Akkor megértitek majd, mi volt a legkedvesebb számomra: az, hogy elvezesselek benneteket Jézushoz, az igazságról beszélve nektek!

Ti azért jöttetek ide, hogy elmeséljétek félelmeiteket, szenvedéseteket, gondjaitokat. Ne féljetek hát kitárni előttem szíveteket, mert én - elsősorban, ha imádkoztok - segítek nektek. Ha majd eljöttök újra hozzám e helyre, melyhez Szívem akkor is kötődik majd, miután véget ér­nek jelenéseim, és amelyet tekintetem továbbra is folyton őrizni fog, én akkor is itt leszek, hogy magamhoz ölelje­lek benneteket! Kérlek benneteket, adjatok irányt hite­teknek: tűzzétek ki célul magatok elé a Szeretetet!

Csókollak benneteket; folytassuk a közös imát!"