Hírek, bejegyzések
Interjú Debórával

Talán az első lépés ezt elolvasni...

Kedves Látogatónk, a 2003.-ban Debórával készült interjú szövegének olvasása átfogó képet ad a Manduria-i Mária jelenések 10 évéről.

A Szűzanya születésnapja

Megtudtuk a pontos dátumot.

A kiemelt katolikus főünnepek egyike Kisboldogasszony ünnepe, szeptember 8.-án. De...

Köszöntjük kedves Olvasóinkat

Kedves Olvasónk!

 

Nagyon nagy öröm számomra, hogy a Manduria-i Mária jelenések és Jézus belső beszélgetései Debórával immár mindenki számára elérhető közelségbe került.

1993. május 13. 23.30 – Otthon

 

A Mennyei Anya Üzenete:

 

„Drága leányom, ma emlékeznek meg a fatimai megje­lenésemről, a mindig áldott Dió Cova d'Iría-nál. Ma az ed­digieknél sokkal erősebben szólítalak fel téged Fatima 3. üzenetének terjesztésére, főleg a fiatalság, a holnap re­ménysége, a világ „sója és élesztője” körében. Hamaro­san, ahogy azt előre megjósoltam, a csillagok, a Hold és a Nap is kialszanak,81 de te ne félj, és reménykedj min­dig az Örök Istenben. Mi, az Égiek, téged választottunk, mert jelentéktelen vagy és ezért úgy tudsz bátorságot ön­teni a lelkekbe, hogy nem zavarod össze82 őket. Leányom, imára kell buzdítanod, mert sem szavakkal, sem kön­nyekkel nem lehet enyhíteni az Isteni Fiam Fájdalmát. Le­gyetek mindig egyszerűek és tiszták, tartsátok távol maga­tokat az anyagi javaktól! Ne akarjátok testeteket felékesí­teni, mert hamarosan óriási kínok jönnek, és az egyetlen táplálék és illat a Mi Szavunk lesz.

Gyermekeim, figyeljetek nagyon, mert a Fiam Kelyhe már csordultig tele van, és hamar, mondom, nagyon ha­mar eljön az a nap, amikor elengedem Fiam karját, és ak­kor csak sírás és fogcsikorgatás lesz. Imáitokban legyetek nagyon közel Hozzám, mert én vagyok az egyetlen, aki vissza tud vezetni titeket a Könyörületes Megváltóhoz. Én vagyok Mária, az „Egyetemes Közvetítő”.83

Nyissátok meg a szíveteket és engedjétek, hogy Isten szeretete belé költözzön! Fiaim, itt az idő, választanotok kell a Paradicsom és a Pokol között. Isten szabad választá­si lehetőséget ad, hiszen az Ő szabadsága végtelen. Ha a Paradicsomot választjátok, tudnotok kell, hogy az út hos­szú és szűk, de a végén a lelketek megtalálja az egyetlen örök áldást, dicsőséget és fényt. Ha hisztek bennem, itt a legtisztább megtérések fognak bekövetkezni. Az úton le­gyetek mindig a közelemben, még akkor is, ha Jelenlé­tem nem lesz mindig egyértelmű! Legyetek a Szentmise Áldozatához közel és vele egységben! Drága leányom, mindig ilyen alázatosnak kell lenned, mint amilyen eddig voltál, és akkor én és Jézus végre tudjuk hajtani az Atya szándékát. Mindannyiatokhoz szólok, kicsi fiaim, hallgas­satok meg! Az utolsó időszakban vagyunk.84 Legyen ál­dott Jézus Krisztus!”

 

A Szűzanya egy felhőn érkezett, amelyet Isten dicsősé­gét éneklő Angyalok emeltek a magasba. Fehér ruhát, égszínkék fátylat és rózsaszín övet viselt. A lábait két vö­rös rózsa díszítette. Amint szokott, most is a Napból jött elő és kellemes, lágy hangon beszélt hozzám. Az egész szobát erős rózsaillat árasztotta el.

 

 

81 Mt 24,29.

82 Úgy értendő, hogy a lelkeket nyugtalanítja az üzenet, de Debóra temperamentumával és fiatalságával enyhíteni tudja ennek komoly­ságát.

83 Ld. ín: Ida Peedeman: „Minden népek Asszonyának” kinyilatkozta­tásai (1945-1959) Amszterdam. Ennek jelentőségét 1977. május 31-én ismerték el. Itt a Szentséges Szűz Mária azt kéri, ismerjék el Társmegváltó, Közvetítő és Pártfogó szerepét.

84 A Sátán uralkodásának utolsó időszakában, nem az anyagi világ vé­gén.

 

A többi üzenetet, párbeszédet tartalmazza az Élő Isten kinyilatkoztatott bölcsessége 1. kötete.  A könyv előrhető a Masszi Kiadónál. Amennyiben segíthetünk a könyv elérésében, jelezze itt.

 

 

az-oltariszentseg-szuze.jpg

1994. január 23. 18 óra 20 - Celeste Verdura

 

A Szent Szűz jelenése:

 

„Drága és szeretett gyermekeim, még nem értettétek meg, mit jelent felszárítani egy olyan anyának a könnyeit, kinek naponta ölik meg fiait.

Gyermekeim! Anyátok igazi áldozatot kér, igazi imád­ságokat. Számtalan jel bizonyítja Jelenlétemet a földön, de sokan közületek még mindig vakok és süketek. Gyer­mekeim, menjetek el Felszenteltjeimhez, és mondjátok meg, hogy közel az Idő! Az Atya számon fogja kérni min­denki cselekedeteit. Szeretett gyermekeim, ezek a Szent­lélek napjai. Tárjátok ki Előtte ajtótokat! Szívetek be van zárva, ítéleteitek pedig megölik Fiam Szent Szívét.”

 

1994. február 23. szerda, 17 óra 40

Celeste Verdura

 

Szűz Mária: „Szeretett, drága gyermekeim! Én a béke Anyja azért jöttem, hogy kitartó imára kérjelek bennete­ket, azért, hogy elháríthassátok az Úristen büntetését. Fiam, Jézus küld engem, hogy megnyissam szíveteket, hogy Ő beléphessen, és Szentsége szerint formálhassa lelketeket. Ő szeretetet és könyörületet akar, csak így csatlakozhattok az „igaz Élethez”.

Gyermekeim, végtelen szeretettel szeretlek bennete­ket. Megáldom mindazokat, akik elviszik és el fogják vin­ni az Ég szavát a világba, hogy az Fiam Szent Szívéhez tér­hessen. Dicsértessék Fiam Isteni Neve! MIR. MIR. MIR!”170

 

 

1994. március 2. 14 óra 55

 

A Szűzanya megjelenése több szemtanú jelenlétében:

 

„Szeretett leányom, ne sírjál! Én, a Fájdalmak Anyja, veled vagyok. Isteni Fiam sokat szenved! Segítsed Ót, oszd meg Vele a fájdalmakat! Anyád közel van hozzád. Most pénteken eljövök, hogy gyógyítsam sebeidet, te pe­dig ne add fel! Mindent szeretettel, türelemmel és segítő­készséggel kell viselni. Szeretlek, lelkem. Hamarosan el­jövök, leányom. Dicsértessék örökké az életet adó Élet, Jézus Krisztus!”

 

A Szűzanyán fehér ruha volt, fekete fátyollal. Kedves és gyengéd volt, tele anyai szeretettel. Mezítláb volt, és galambok tartották, erős virágillatot árasztott. Fehér fény vette körül, hogy haja ragyogni látszott.

 

1994. március 9. 15 óra – Otthon

 

A Szűzanya megjelenése a Passió alatt:

 

„Drága leányom, Én, a Fájdalmak Anyja, veled vagyok. Leányom, szeretném, ha szenvedésedet csendben élnéd át. Az Úr legyen fájdalmad egyetlen igazi tanúja. Én va­gyok a Csend Anyja. Ma a csendben szenvedést éld át. Előkészítelek Isteni Fiamhoz. Dicsértessék mindörökké Fiam, Jézus Krisztus Isteni Neve!”

 

 

 

A többi üzenetet, párbeszédet tartalmazza az Élő Isten kinyilatkoztatott bölcsessége 1. kötete.  A könyv előrhető a Masszi Kiadónál. Amennyiben segíthetünk a könyv elérésében, jelezze itt.


 

az-oltariszentseg-szuze.jpg

 

1995. december 12. 8.40-18.40

 

Olajat könnyeznek a következő szentképek és szob­rok:

a Jézus, a Kinyilatkoztatás Királya ikon

az orosz ikon, mely Máriát ábrázolja a kis Jézussal

az M. család 50 cm magas, a Szent Szívet ábrázoló gipszszobrából vér szivárog a kezén és a lábán lévő se­bekből, a szeméből, a homlokából, és körben a fején, tö­viskoszorú alakban. Az egész lakást rózsaillat tölti be.

Elmondása alapján tanúsítom, hogy a ház asszonya, Natália reggel a szentképek előtt imádkozott, és e sza­vakkal fordult az Úrhoz: „Uram, most, hogy elvisznek té­ged, mi bizonyítja majd, hogy itt jártál? Ha te is úgy akarod, ha nem fáj Neked, tégy csodát az én Szent Szív-szobrommal is, hogy azután a Te Dicsőségedre min­denkinek megmutathassalak, akivel csak találkozom. Natália úgy sírt, mint egy kislány, amikor ezt elmesélte, mert csak ő tudhatta, és az Úr, hogy így történt.

18.40-kor megérkezik az „Úrnő”. Mint rendszerint, most is ragyogó Fény övezi, kitárja a kezeit, a szíve ma­gasságában pedig ott az Oltáriszentség. A fejét aranyszí­nű fátyol fedi, fehér ruhát visel, öv nélkül, meztelen lá­bai egy felhőn pihennek, amely olyan, mintha puha hó­ból lenne. Az Úrnő elhozta nekem a Szent ostyát! Ma van a születésnapom.

„Dicsértessék Isteni Fiam, Jézus Szentséges Neve! Drá­ga leányom, 22. születésnapod alkalmából nagyon sok boldogságot kívánok neked. Leányom, növekedjél Szere­tetemben, úgy, ahogyan tanítottalak! Az a legszebb aján­dék, hogy ennyi lelket hoztál Nekem68. Köszönöm, hogy te is gondoltál Rám!

 

 

 Azért kellett ide utaznod69, mert Szívem szeretett volna egy sugarat ajándékozni Fényemből, és különleges Áldást adni, mely Olajesővel70 ereszkedett le közétek. Mondd el az itteni gyermekeimnek, hogy rengeteget kell imádkoz­niuk, mert ellenségem, a Sátán nagyon nagy törést akar kieszközölni ezen a földön71.

 

Megáldom az egész világot, és téged is, kicsiny köve­tem. Én vagyok a Szent Olaj Királynője, és ezért az Örök Kenet Olajának egy forrásával akartalak meg­ajándékozni benneteket. Azt akarom, hogy tanúsítsá­tok Fiam Csodáit mindazok előtt, akikkel találkoztok, és akkor még máskor is meglátjátok a Mindenható Úr Dicső­ségét. Ne bátortalanodjatok el, ha testvéreitek nem vála­szolnak majd Hívó Szavamra! Nekem mindenekelőtt a ti bizalommal teli válaszotokra van szükségem.

 

Virágzó tavaszként szálltam le a földre, hogy enyhülést hozzak az emberi természetnek. Az Anyukátok vagyok, és ölellek benneteket. Folytassátok az imát: látlak, és a Szí­vemhez szorítalak benneteket. Kérlek, készüljetek a Szentségekkel arra, hogy hamarosan a földre érkezik Gyermekem, a Fény. Halleluja! Dicsértessék a Jézus Krisztus!”

 

D. „Mindörökké dicsértessék! (Ez után az Üzenet után megkaptam a hetedik titkot.)

 

 

 

68  Az a pár személy, akiknek Debóra megengedte, hogy vele együtt imádkozzanak

 

69  Montrealba (Quebec, Kanada)

 

70  a szentképek olajkönnyeire utal

 

71  talán Quebecről van szó, amely külön akar válni Kanadától

 

 

 

 

 


 

Az Áldott Olajfa Anyja, az Oltáriszentség Szüze üzeneteit, Jézus párbeszédeit tartalmazza a naplószerű könyv, az Élő Isten kinyilatkoztatott bölcsessége 1-5. kötete.  A könyv megvásárolható a Masszi Kiadónál. Amennyiben segíthetünk a könyv elérésében, jelezze itt.

 

 

 segni-richiami-pag-129a.jpg

 

 1996. február 23.

 

 

A tarantói „Quotidiano” című napilapban megjele­nik az a cikk, melyekben a vádakra kívánunk reagálni és leírjuk, mi történt pontosan84. C. atya tanúkkal és do­kumentumokkal is cáfolja a híreszteléseket.

Délután megérkeznek a zarándokok, távoli tartomá­nyokból is jönnek, hogy találkozzanak az Égi Anyával. A könnyező szoborral járjuk végig a keresztutat. Este fél kilenckor érkezik meg az „Úrnő”, kékesfekete fátylat és rajta egy fejéket visel, így szól hozzám:

 

Dicsértessék az Isteni Oltáriszentség, Fiam valódi tes­te! Imádjátok mindörökké!

Drága gyermekeim, ma egy különösen fontos üzene­tet hoztam nektek: a Bűnbánat üzenetét. Drágáim, a bűnbánat segít, hogy rátaláljatok az Útra, melyet Isteni Fiam, Jézus léptei már megvilágítottak előttetek. Szeplő­telen Szívem minden kéréseteket teljesítette, és örülje­tek, mert mindegyik egy-egy virág lesz a Királyok Királyá­nak koronáján. Ezután pedig azt szeretném, ha az Élet végtelen Ajándékán elmélkednétek!

Gyermekeim, sokan elveszítik Életüket, azt, amelyet az Atya lehelt beléjük, becstelen döntéseikkel és könnyel­mű viselkedésükkel. Fiaim, elmélkedjetek Azon, aki odaadta az Életét, hogy a tiéteket megmentse!

 

A mai tanítás tehát, amelyet Jézusom küld nek­tek, a Bűnbánatról és az Élet Ajándékáról szól. Ké­szüljetek: ezekben a napokban még közelebb leszek azokhoz, akik a Megfeszített Fiamért és az Ő végtelen ér­demeiért szenvednek. Palástom alá gyűjtelek, és megáld­alak benneteket anyai mosolyommal, melyben Egyszü­lött Fiam szenvedése tükröződik.

 

Most pedig, gyermekek, a viszontlátásra! Igen, hama­rosan még viszontlátjuk egymást. Dicsértessék a Jézus Krisztus!”

 

Mária ezután néhány olyan dologról is beszélt, ame­lyekről egyelőre még nem írhatok.

 

 

 

84 a Cicap által küldött fiolákkal

 


 

Az Áldott Olajfa Anyja, az Oltáriszentség Szüze üzeneteit, Jézus párbeszédeit tartalmazza a naplószerű könyv, az Élő Isten kinyilatkoztatott bölcsessége 1-5. kötete.  A könyv megvásárolható a Masszi Kiadónál. Amennyiben segíthetünk a könyv elérésében, jelezze itt.

 

 

1998. március 23. hétfő

 

A Rózsafüzér ima közben érkezik a Szűzanya. Végte­len kedvesség sugárzik róla, ahogy végignéz a jelenlévő­kön.

 

„Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drágáim! Üzeneteimben már többször kértelek benneteket, hogy ajánljátok fel szíveteket és szereteteteket Jézus Fiamnak!

 

Gyermekeim, csak akkor lesz elég erőtök, hogy szere­it adjatok szenvedő felebarátaitoknak, ha átadjátok ma­gatokat a Szeretetnek. Kicsinyeim, ha teljesen Fiam Szíve­ik ajándékozzátok magatokat, akkor átélitek majd az Evangéliumot.

Ma azokhoz szólok, akik különösen szeretnek engem és azt akarják, hogy a világon mindenütt megismerjék Mária Üdvözítő Mozgalmát. Ezeknek az embereknek azt mondom: „Hozzatok szeretetteljes áldozatokat a Szerete­tért!” Lelketek így begyógyíthatja a legtitkosabb sebeket is

Ha elfogadjátok ezt az áldozatot, felismeritek majd az Utat és rájöttök, miért kértelek többször is benneteket, hogy engeszteljétek ki a Legszentebb Szentséget és tegyetek meg mindent azért, hogy visszanyerje központi helyét minden gyermekem szívében! Már többször beszéltem nektek a Győzelemről, de a fiaim nélkül nem tudok győzni. Ha elfogadjátok kérésemet és felajánljátok magatokat, apostolai és a tanúi lehettek ennek a páratlan eseménynek!

Azt szeretném, ha töredelmes szívvel készülnétek a „fájdalmas hétre”37 és a világ minden plébániáján átélnétek Jézus Halálának és Feltámadásának nagy ünnepét. Én veletek vagyok és mindazokkal, akiket a fájdalom vagy a szeretethiány eltávolított a hittől.

Gyermekeim, én, az Eukarisztia Szentséges Szüze, nagy ünnepet készítek nektek és akkor majd minden kivirágzik. De szükségem van bűnbánatotokra és áldozataitokra.

Ismétlem: ajánljátok fel magatokat a Szeretetnek!”

D. „Asszonyom, mit kívánsz még?”

Szűz Mária „Hogy minden gyermekem megérezze szeretetemet; Jézus Fiam ezért küldött már többször a Földre. Mondd meg nekik, hogy ne válasszák el többé a Fiút az Anyától.”

 

D. „Nem értem, Szent Anyám!”

 

Szűz Mária „Mondd meg nekik, hogy az Úr azt sze­retné, ha úgy tisztelnétek engem, mint az ő Társmeg­váltóját és minden ima végén így fohászkodnátok hoz­zánk:

 

 

 

Jézus és Mária

 

egyesült, győzedelmes, szentséges Szíve,

 

dícsérünk és áldunk.

 

Szeretetetek tüzét

 

gyújtsátok lángra a mi szívünkben!

 

 

 

Most megáldalak benneteket.. .A Szentháromság nagy dolgokat fog véghezvinni ezen a helyen. Bizakodjatok! Keblemre ölellek benneteket és köszönöm, hogy vála­szoltatok hívásomra. Hamarosan találkozunk. A viszont­látásra!”

 

 

 

37 a Nagyhétre (a ford. megj.)

 

 

 


 

Az Áldott Olajfa Anyja, az Oltáriszentség Szüze üzeneteit, Jézus párbeszédeit tartalmazza a naplószerű könyv, az Élő Isten kinyilatkoztatott bölcsessége 1-5. kötete.  A könyv megvásárolható a Masszi Kiadónál. Amennyiben segíthetünk a könyv elérésében, jelezze itt.